Drukuj
Kategoria: Aktualności

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie
zaprasza uczniów klas I-VIII szkół podstawowych
do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym.

 

 Regulamin z niezbędnymi załącznikami zamieszczamy poniżej.


Więcej informacji można uzyskać w Bibliotece Głównej przy ul. Lubelskiej 36,
mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
pod nr tel. 81 855 22 35 lub za pośrednictwem fanpage`a biblioteki.

 

                                                                                     

Lubartów dn. 16.09.2022 r.

 

Regulamin konkursu plastycznego i fotograficznego

Dziecięcy świat wyobraźni”

 

 

  1. Organizator konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza
    w Lubartowie

  2. Koordynator : Marlena Widyńska

  3. Tematy konkursu (do wyboru) :

4. Cele:

5. Zasady uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII, w trzech kategoriach wiekowych:

Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej dla klas I-VI

i fotograficznej dla klas VII-VIII ilustrującej jeden z trzech przedstawionych tematów.

7. Prace można składać w :

8. Termin nadsyłania prac :

9. Rozstrzygnięcie konkursu :

10. Ocena prac konkursowych:

Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja powołana przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, estetyka, kreatywność

11. Przetwarzanie danych osobowych

12. Nagrody:

Komisja konkursowa przyzna nagrody dla pierwszych trzech miejsc z każdej kategorii oraz wyróżnienia.

 

13. Postanowienia końcowe:

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

 

 

Dane uczestnika konkursu:

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………..

wiek.............. ..……………………………………………...........……………………………...

szkoła.......................................…………………………………………………........................

…………………………………………………………………………………………………..

 

Dane opiekuna prawnego:

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………..

adres (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość):………………………………………………….

Nr kontaktowy…………………………………………………………………………….........

 

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem konkursu plastyczno-fotograficznego „Dziecięcy świat wyobraźni” i akceptuję jego warunki.

 

 

             (miejscowość, data)                   (czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu)                                     

 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Mickiewicza w Lubartowie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 36 danych osobowych mojego dziecka oraz moich jako opiekuna prawnego wskazanych w karcie zgłoszenia, w celu niezbędnym do przeprowadzenia, realizacji, rozliczenia konkursu oraz publikacji wyników konkursu „Dziecięcy świat wyobraźni” na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.umlubartow.pl oraz w prasie i mediach lokalnych.

 

 

 

    (miejscowość, data)                   (czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu)

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Zgoda na publikację wizerunku uczestnika konkursu

Wypełnienie i podpisanie „Zgody na publikację wizerunku uczestnika nie jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do konkursu.

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie poprzez zamieszczenie wizerunku mojego dziecka oraz mojego wizerunku jako opiekuna prawnego (zdjęcia z rozdania nagród) w celach dokumentacji i promocji na stronie www.biblioteka.umlubartow.pl oraz w prasie i mediach lokalnych. Niniejsza zgoda na utrwalenie i publikację mojego wizerunku udzielona zostaje nieodpłatnie.

 

 

 

    (miejscowość, data)                   (czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu)