Klauzula informacyjna  
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RAdy UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej "Rozporządzeniem", informuje, że Administratorem Danych Osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 36 w Lubartowie, tel . 81 855 37 69, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych materiałów bibliotecznych, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych oraz prowadzenia statystyki dotyczącej korzystania z Biblioteki.
4. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych czytelników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2019 poz. 1479) oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2022 nr 459).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania czytelnika w Bibliotece i skorzystania z jej usług. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości zapisu do Biblioteki oraz brakiem możliwości skorzystania z jej usług.
10. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu
Biblioteka Główna z siedzibą przy ul. Lubelskiej 36 w Lubartowie posiada monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mieni 
                 
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.16r.), zwanego dalej "Rozporządzeniem", informuje że Administratorem Danych Osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 36;                      tel.:81 855 37 69, adres, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się na adres                  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 22 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.   (Dz. U. 2022 r. poz. 1510).
Obszar objęty monitoringiem obejmuje:
- wejście główne do budynku,
- wejście boczne od strony parkingu,
- teren wokół budynku,
- parking,
- Dział dla Dzieci - pomieszczenie nr 13 na parterze,
- Małą Czytelnie - pomieszczenie nr 14 na I piętrze.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca od dnia pozyskania, a w przypadku gdy zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie- wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
6. Informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7.Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Regulamin korzystania z materiałów bibliotecznych i usług             Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie
§1
Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z materiałów bibliotecznych i usług Biblioteki Glównej, Filii nr 1 oraz Filii nr 2.
2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich Czytelników oraz osób korzystających z materiałów bibliotecznych i usług Biblioteki.
§2
1. Każdy Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Czytelnik składa na karcie zapisu.
Osoba potwierdzająca zapoznanie się z regulaminem jednocześnie oświadcza,          iż zostałazapoznana z następującymi informacjami, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016 r.):
a) Administratorem Danych Osobowych jest Miejska BIblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 36, NIP 714 10 78 166,         b) Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Podleśna;                                     adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
c) Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych materiłów bibliotecznych, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych oraz prowadzenia statystyki dotyczącej korzystania z Biblioteki.
d) Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych czytelników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2018 poz. 574) oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2016 nr 1068).
e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę.
f) Informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
g) Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
i) Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania czytelnika w Bibliotece.
j) Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
§ 3
Prawa i obowiązki Czytelnika Biblioteki
1. Każdy ma prawo do bezpłatnego korzystania z Biblioteki z chwilą zapisania się.
2. Przy zapisie należy:
a) zapoznać się z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie;
b) wypełnić oraz podpisać kartę zapisu zawierającą dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu, potwierdzenie zapoznania się z w/w regulamienm oraz zobowiązanie do przestrzegania zawartych w nim zasad;
c) okazać dokument potwierdzający dane osobowe zamieszczone w karcie zapisu.
3. W przypadku osób niepełnoletnich podpis na karcie zapisu składają rodzice lub opiekunowie.
4. Po zapisaniu się czytelnik otrzymuje elektroniczną kartę biblioteczną umożliwiającą korzystanie z usług wszystkich placówek Biblioteki w Lubartowie oraz zostaje pouczony o sposobie korzystania z niej.
5. Czytelnik jest zobowiązany powiadomić Bibliotekę o zmianie danych osobowych.
§ 4
1. Czytenik może wypożyczyć jednorazowo 10 książek, 2 audiobooki                        oraz 8 czasopism na okres 30 dni.
2. W uzasadnionych przypadkach ilość wypożyczonych woluminów można zwiększyć.
3. Czytelnik po otrzymaniu karty bibliotecznej może dokonać rezerwacji książek w katalogu elektronicznym Biblioteki dostępnym pod adresem www.biblioteka.lubartow.pl. O możliwości fizycznego wypożyczenia zarezerwowanej książki zostaje powiadomiony drogą sms.
4. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu po konsultacji z bibliotekarzem.
5. W przypadku szczególnie uzasadnionym Biblioteka Może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
6. Wypożyczone zbiory biblioteczne czytelnik zwraca bezpośrednio do Biblioteki lub do trezora bibliotecznego, umieszczonego na zewnątrz w budynku Biblioteki Głównej, w czasie gdy Biblioteka jest nieczynna.
§ 5
1. Gdy czytelnik nie zwraca w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, Biblioteka wysyła upomnienie drogą sms.
2. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek jest pobierana opłata w wysokości 1,00 zł za tydzień przetrzymywania i każdy wolumin.
3. W przypadkach uzasadnionych bibliotekarz może odstąić od pobierania kar.
4. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, audiobooka lub materiału na nośnikach elektronicznych, czytelnik dokonuje zakupu innego egzemplarza lub zwraca kwotę równą wartości rynkowej zniszczonej lub zagubionej książki lub audiobooka.
§ 6
Udostępnianie zbiorów w czytelni
1. Prawo do korzystania z czytelni przysługuje każdemu czytelnikowi po okazaniu elektronicznej karty bibliotecznej.
2. Prawo to przysługuje również osobie niezarejestrowanej po:
a) zapoznaniu się z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie;
b) wypełnieniu i podpisaniu karty wstępu zawierającej oświadczenie o zapoznaniu się z w/w regulamienm;
c) okazaniu ważnego dokumentu tożsamości,
d) zarejestrowaniu danych osobowych użytkownika w ewidencji.
§ 7
1. Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu. Zbiory te mogą zostać wypożyczone na zewnątrz na uzgodniony z bibliotekarzem okres, tylko czytelnikom posiadającym elektroniczną kartę biblioteczną.
§ 8
1. Użytkownik zgłasza książki, z których chce skorzystać dyżurującemu bibliotekarzowi.
2. Użytkownik przed opuszczeniem czytelni zwraca książki dyżurującemu bibliotekarzowi.
3. Użytkowników obowiązuje:
- dbałość o zbiory biblioteczne;
- zgłaszanie braków i uszkodzeń;
- pozostawianie wierzchnich okryć na wieszakach;
- zakaz noszenia posiłków oraz napojów;
- zakaz używania telefonów komórkowych;
- zachowanie ciszy.
§ 9
1. W czytelni można korzystać ze zbiorów Biblioteki oraz materiałów własnych, które należy zgłosić u dyżurującego bibliotekarza.
2. Książki i czasopisma bieżące są udostępniane na zasadzie wolnego dostępu do półek.
3. U dyżurującego bibliotekarza można zamówić konkretną pozycję książkową oraz numery archiwalne czasopism ze zbiorów magazynu czytelni.
4. Na prośbę czytelnika czytelnia może wypożyczyć książki lub materiały na nośnikach elektronicznych na uzgodniony z bibliotekarzem okres. Warunkiem jest posiadanie elektronicznej karty bibliotecznej.
5. W czytelni można korzystać ze swojego komputera osobistego, Bibliotekarz udostępnia hasło sieci WiFi.
6. W czytelni można korzystać z internetu oraz innych programow zainstalowanych na komputerach czytelni.
7. Użytkownik ma możliwość odpłatnego kopiowania, drukowania i skanowania niektórych materiałów bibliotecznych wg cennika usług MBP. Kserokopie sa wykonywane z czasopism i książek wydanych po 1950 roku, o ile pozwala na to ich stan techniczny. O tym, czy czasopismo lub książkę można kopiować, decyduje dyżurujący bibliotekarz. Istnieje również możliwość bezpłatnego fotografowania swoim sprzętem materiałów bibliotecznych, których nie mozna udostępniać na zewnątrz.
§ 10
Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do internetu
 
1. Prawo do bezpłatengo korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do internetu przysługuje każdemu czytelnikowi po okazaniu elektronicznej karty bibliotecznej.
2. Prawo to przysługuje również osobie niezarejestrowanej po:
a) zapoznaniu się z Regulamienm korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie;
b)wypełnieniu i podpisaniu kasrty wstępu zawierającej oświadczenie o zapoznaniu się z w/w regulaminem;
c) okazaniu waznego dokumentu tożsamości,
d) zarejestrowaniu danych osobowych użytkownika w ewidencji.
3. Ze stanowiska komputerowego z dostępem do internetu można korzystać  w godzinach pracy danej placówki.
4. Powyższe zasady dotyczą również korzystania z sieci bezprzewodowej na przenośnych urządzeniach, będących własnością Biblioteki lub Użytkownika.
5. W przypadku osob oczekujących czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi maksymalnie 1 godzinę.
6. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać użytkownikowi większa ilość czasu (pisanie pracy magisterskiej, praca naukowa). O takiej potrzebie nalezy poinformować bibliotekarza przed rozpoczęciem pracy. Istnieje również możliwość przedłużena godzinnej sesji, jeśli nie ma innych użytkowników oczekujących na dostęp do komputera.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza poprzez zainstalowany program monitorujący. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji internetowej.
8. Użytkownik ma prawo do:
a) korzystania z internetu;
b) pracy z programem biurowym zainstalowanym na stanowiskach komputerowych;
c) zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośniakch danych;
d) wydruku poszukiwanych danych, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.
9.Użytkownikowi zabrania się:
a) podejmowania działań powodujących uszkodzenie komputera;
b) instalowania na komputerze jakiegokolwiek oprogramowania;
c) zakładania własnych katalogów na dyskach;
d) łamania zabezpieczeń systemu;
e) samowolnego usuwania usterek w działaniu opragramowania systemowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych;
f) prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe;
g) wnoszenia i spożywania produktów żywnościowych.
10. Korzystanie z internetu powinno służyć wyłącznie celom informacyjno - edukacyjnym.
11. Zabrania się korzystania z internetu w celach niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami, w tym w szczególności oglądania lub zamieszczania w internecie:
a) obrazów przemocy,
b) treści pornograficznych,
c) treści obrażających lub oczerniających inne osoby,
d) danych osobowych innych osób,
e) treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. m. in. filmów, zdjęć, teledysków, tekstów,                które nie są dostępne legalnie,
f) treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym.
12. Na zakończenie korzystania z komputera użytkownik zobowiązany jest do wylogowania się ze wszelkich aplikacji internetowych z których korzystał np. prywatna poczta,bankowość internetowa i usunięcie z przeglądarki internetowej historii przeglądania.
13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w komputerach nośniki danych. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym      użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.
15. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o uszkodzeniach sprzętu oraz systemu.
16. Bibliotekarz może odmówić korzystania ze stanowisk komputerowych osobo, które niskim poziomem higieny lub zachowaniem odbiegają od ogólnie przyjętych norm,    jak również osobom znajdującym się w stanie nietrzeżwości lub pod wpływem środków odurzających.
§ 11
Zasady korzystania z tabletów udostępnianych w czytelni Biblioteki Głównej
 
1. Biblioteka Główna udostępnia do korzystania na miejscu tablety.
2. Z tabletu może skorzystać czytelnik posiadający elektroniczną kartę biblioteczną.
3. W przypadku osób oczekujących jednorazowy czas korzystania z tabletu wynosi maksymalnie 1 godzinę.
4. Tablety sa podłączone do sieci WiFi za pomocą której, mogą się łączyć z internetem.
5. Korzystając z tabletu czytelnik nie może zamieszczać oraz glądać w internecie:
a) obrazów przemocy,
b) treści pornograficznych,
c) treści obrażających lub oczerniających inne osoby,
d) danych osobowych innych osób,
e) treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. m.in. filmów, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne legalnie.
f) treści wyzwających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
6. Zabroniona jest próba nielegalnego wejścia do systemów informatycznych innych osób, używanie fałszywego adresu IP, wysyłanie wirusów komputerowych lub innego niebezpiecznego oprogramowania.
7. Czytelnik korzysta z tabetu na wlasne ryzyko i odpowiedzialność, wlączając w to odpowiedzialność karną.
8. Na zakończenie korzystania z tabletu czytelnik zobowiązany jest do wylogowania się ze wszelkich aplikacji internetowych z których korzystał.
9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w komputerach nośniki danych oraz za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
§ 12
1. Wszelkie uwagi dotyczące działalności biblioteki można zgłaszać Dyrektorowi lub kierownikowi danej placówki.
2. Naruszenie przez czytelnika zasad wynikających z niniejszego regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z materiałów bibliotecznych i usług Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki na wniosek kierownika danej placówki.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

UCHWALA NR XXIII/130/12
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia 29 maja 2012 roku


w sprawie: nadania STATUTU MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBARTOWIE.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z art. 13 ust.l i ust.2
ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406), i art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27
czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz.539 z późn.zm.), Rada Miasta Lubartów
u c h wal a, co następuje:
§ 1
Nadaje Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej lm. Adama Mickiewicza w Lubartowie,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc:
1) uchwała Nr XXV/184/2000 Rady Miejskiej w Lubartowie z dnia 10 listopada 2000 roku w
sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza,
2) uchwała Nr IX/73/07 Rady Miasta Lubartów z dnia 15 czerwca 2007 roku dotycząca
zmiany Uchwały Nr XXV/184/2000 Rady Miejskiej w Lubartowie z dnia 10 listopada 2000
roku w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w
Lubartowie.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Antoni Adam Czop

Załącznik
do Uchwały Nr XXIII/130112
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 maja 2012 r.

STATUT
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza
w Lubartowie


Rozdział I
Przepisy ogólne
§1

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie, zw. dalej "Biblioteką"
działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U.z dnia 28 lipca 1997 r.
Nr.85, poz.539 z późno zm.),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 16 kwietnia 2012r. poz.406),
3) niniejszego statutu

Rozdział II
Nazwa, teren działalności i siedziba Biblioteki

§2

1) Biblioteka nosi nazwę Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza
w Lubartowie.
2) Biblioteka jest samorządową instytucją kultury dla której Organizatorem jest
Gmina Miasto Lubartów.

§3

1) Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez organizatora.
2) Biblioteka jest samorządową osobą prawną.

§4

1) Siedzibą Biblioteki jest Miasto Lubartów, ul. Lubelska 36.
2) Terenem działania Biblioteki jest Gmina Miasto Lubartów.

§5

Biblioteka używa pieczęci prostokątnej z napisem: Miejska Biblioteka Publiczna im.
Adama Mickiewicza, 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36, oraz do identyfikacji zbiorów
biblioteka główna i filie używają pieczęci owalnych z nazwą placówki i miejscem na numer
inwentarzowy.


Rozdział III
Cele i zadania Biblioteki
§6

1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych
i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
2. Biblioteka jest publiczną instytucją kultury.
3. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin nadany przez dyrektora
Biblioteki.

§7

1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
w tym materiałów dotyczących własnego regionu,
2) obsługa czytelników, wypożyczanie na zewnątrz, udostępnianie zbiorów na miejscu,
3) organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,
4) prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach
własnych, popularyzacja książki i czytelnictwa,
5) organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę, czytelnictwo,
6) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci
bibliotecznej, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i
stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i edukacyjnych
potrzeb społeczeństwa,
7) tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i
z działalności z życia społecznego,
2. Biblioteka może podejmować inne zadania nie wymienione w ust. 1 dla zaspokajania
potrzeb czytelniczych, kulturalnych, promocyjnych oraz integracyjnych w miarę
posiadanych środków finansowych.

§8

1. Dyrektor ustala roczny program działalności Biblioteki.
2. Program o którym mowa w ust. 1 obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do
zrealizowania w danym roku.
Rozdział IV
Organy Biblioteki i jej organizacja w tym zakres działania i lokalizacja filii.

§9

1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na
zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Lubartów.

§ 10

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej. W razie potrzeby mogą
być zatrudnieni specjaliści innych zawodów, w tym pracownicy administracji i obsługi.

§11

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez
dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i Burmistrza Miasta.

§ 12

1.W skład Biblioteki wchodzą:
Oddział dla Dorosłych przy ul. Lubelskiej 36, będący siedzibą Biblioteki
Filia m l z oddziałem dla dzieci z siedzibą przy ul. 3-go Maja 24A.
Filii m.2 z oddziałem dla dzieci z siedzibą przy ul. l-go Maja 66/74
2. Do zadań filii bibliotecznych należą zadania o których mowa w § 7 ust. 1

§13

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, kluby, stowarzyszenia,
fundacje, tworzone na podstawie odrębnych przepisów


Rozdział V
Nadzór nad działalnością Biblioteki
§ 14

Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta
Lubartów.

§ 15

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Lubartowie i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie.

Rozdział VI
Źródła finansowania działalności Biblioteki
§ 16

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków
na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów.
3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez
dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Miasta w uchwale
budżetowej.

§ 17

1. Biblioteka otrzymuje środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowania
zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji,
3) celowej na realizację zadań i programów,
2. Oprócz dotacji o której mowa w ust. 1 Biblioteka może mieć przychody z prowadzonej
działalności:
l) sprzedaży składników majątku ruchomego,
2) przychody z najmu i dzierżawy po uzyskaniu zgody Burmistrza,
3) dotacja podmiotowa i celowa z budżetu państwa,
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
5) innych źródeł
3. Przychody z prowadzonej działalności przeznaczone są na działalność statutową biblioteki.
4. Biblioteka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
5. Wysokość rocznej dotacji budżetowej dla Biblioteki ustala Rada Miasta.
6. Dyrektor Biblioteki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z
art. 45 ust l ustawy o rachunkowości, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia
bilansowego iprzedstawia je Burmistrzowi Miasta do zatwierdzenia.
7. Burmistrz Miasta zatwierdza w/w sprawozdanie finansowe, zarządzeniem nie później niż 6
miesięcy od dnia bilansowego.

§ 18

Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.


Rozdział VII
Zasady dokonywania zmian statutu
§ 19

Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego
nadania.

Książki


Zbiory książkowe to 77.500 woluminów we wszystkich trzech placówkach sieci MBP. Księgozbiór ma charakter uniwersalny. Biblioteka gromadzi i udostępnia materiały ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników:

• literaturę piękną dla dorosłych,
• beletrystykę dla dzieci i młodzieży,
• szeroką ofertę lektur szkolnych,
• literaturę popularnonaukową,
• wydawnictwa o charakterze informacyjnym, słowniki i encyklopedie,
• kolekcję piśmiennictwa nt. Lubartowa i Ziemi Lubartowskiej,
• wydawnictwa nt. Unii Europejskiej,
• wybór literatury w j. angielskim w czytelni Biblioteki przy ul. Lubelskiej 36,
• zbiory  map i przewodników w czytelniach każdej z placówek,
• wybrane kolekcje książkowe z dołączonymi płytami CD, np. z muzyką poważną,  utworami dramatycznymi i in.

Czasopisma


W oddziałach  MBP można skorzystać z ok. 70 tytułów czasopism: dzienników, tygodników i miesięczników. Ofertę kierujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystkie archiwalne czasopisma można wypożyczać do domu na okres jednego tygodnia. Numery bieżące należy zwracać do następnego dnia roboczego.

Zbiory specjalne


Aby biblioteka mogła w pełni i właściwie prowadzić działalność informacyjną,  kulturalną i edukacyjną jest zobligowana do gromadzenia, opracowywania i udostępniania nie tylko książek i czasopism, ale również dokumentów zaliczanych do zbiorów specjalnych. Zbiory specjalne to zespoły obiektów wydzielone z ogólnych zbiorów bibliotecznych ze względu na ich odrębne cechy formalne, osobno magazynowane, specjalnie opracowywane i udostępniane. Biblioteczne dokumenty „specjalne” przybierają rozmaite formy piśmiennicze, graficzne, wizualne, a nawet dźwiękowe, są wśród nich zarówno obiekty jednostkowe, unikatowe, jak i powielane w wielu egzemplarzach. Korzystanie z niektórych grup zbiorów wymaga użycia urządzeń pomocniczych do ich oglądania bądź odtwarzania. Do zbiorów specjalnych zaliczamy wiele kategorii dokumentów bibliotecznych, wyróżniających się różnymi charakterystycznymi dla danej grupy cechami. I to właśnie stanowi o wyjątkowości, atrakcyjności dokumentów zaliczanych do zbiorów specjalnych.
Generalnie do zbiorów specjalnych zalicza się następujace rodzaje dokumentów:
1) dokumenty audiowizualne:
- kasety wideo
- kasety magnetofonowe, tzw. „książka mówiona”. Tego rodzaju zbiory zgromadzone są  w siedzibie Biblioteki przy ul. Lubelskiej 36. Jest to kolekcja 846 tytułów zapisanych na kasetach magnetofonowych. Zawiera ona wybór z zakresu literatury pięknej dla dzieci i dorosłych, popularnonaukowej, pamiętniki i wspomnienia. Obecnie, sukcesywnie wypierane będą przez książki zapisane na nośnikach CD i DVD, tzw, audiobooki, również dostępne w bibliotece.
2) dokumenty multimedialne:
- CD–ROM, DVD,
- dyskietki
3) dokumenty życia społecznego,
4) kroniki biblioteczne,
5) wycinki prasowe gromadzone dla potrzeb bibliografii regionalnej,
6) dokumenty niepublikowane.

 Patronem Miejskiej  Biblioteki Publicznej w Lubartowie jest Adam Mickiewicz.

Obok  J. Słowackiego i Z. Krasińskiego stanowi grono tzw. Trzech Wieszczów. Uważany za największego poetę polskiego romantyzmu, literatury polskiej w ogólności, a nawet jednego z największych na skalę europejską.

A.Mickiewicz, herbu Poraj, urodził się 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu niedaleko Nowogródka bądź, jak inne źródła podają w Nowogródku. Na chrzcie (12 II 1799) otrzymał imiona: Adam Bernard. Pochodził z rodziny drobnoszlacheckiej.  W 1807 r. rozpoczął naukę w prowadzonej przez dominikanów powiatowej szkole w Nowogródku. Z tego okresu pochodzą pierwsze próby poetyckie. 16 maja 1812 r. umiera ojciec poety; jego śmierć spowoduje pogorszenie warunków materialnych rodziny.

Mickiewicz w 1815 r. wyjeżdża do Wilna, gdzie wstępuje na tamtejszy uniwersytet, który wówczas stanowił ważny ośrodek kultury oświeceniowej na Litwie. Studiuje na Wydziale Nauk Fizycznych i Matematycznych. Uczęszcza też na wykłady na Wydziałach: Nauk Moralnych i Politycznych oraz Literatury i Sztuk Wyzwolonych. Równocześnie stara się o przyjęcie do działającego przy uniwersytecie Seminarium Nauczycielskiego. Był jednym z założycieli tajnego Towarzystwa Filomatów (1817), którego celem była praca samokształceniowa i naukowa, później też działalność wychowawcza i patriotyczna wśród młodzieży uniwersyteckiej. "Tygodnik Wileński" (1818, VI, s. 254 - 256) zamieszcza na swoich łamach Zimę miejską, pierwszy drukowany wiersz Mickiewicza. W 1819 r. kończy naukę, uzyskując stopień magistra. Zostaje skierowany do pracy w powiatowej szkole w Kownie ( 1819 - 1823). W 1822 w Wilnie ukazuje się, dedykowany przyjaciołom, pierwszy tom Poezyj (tu m.in. Ballady i romanse ). Nowatorstwo zbioru spowoduje, że rok 1822 zostanie uznany za datę przełomu romantycznego w Polsce. W rok później Mickiewicz wydaje drugi tom Poezyj, w jego skład weszły: Grażyna, II i IV cz. Dziadów.

W lipcu 1823 r., w Wilnie, rozpoczyna się śledztwo w sprawie tajnych związków młodzieży na Litwie. W nocy z 4 na 5 listopada tegoż roku zostaje aresztowany Mickiewicz. Przebywa w więzieniu, w klasztorze bazylianów, do maja 1824. Skazany za "szerzenie nierozsądnego polskiego nacjonalizmu przy pomocy nauczania" na pracę nauczyciela w "oddalonych od Polski guberniach" jesienią 1824 opuszcza Litwę.

Przebywał w Petersburgu, potem w Odessie ( skąd odbył w r. 1825 wycieczkę na Krym, jej owocem będą Sonety krymskie ). Okres od grudnia 1825 do kwietnia 1828 spędził w Moskwie, zatrudniony formalnie w kancelarii generała - gubernatora. W Moskwie i Petersburgu wszedł w środowisko elity intelektualnej i towarzyskiej. Poznał poetów rosyjskich, m.in. Puszkina, zaprzyjaźnił się z dekabrystami.  W 1826 r. w Moskwie publikuje Sonety, w 1828 r. w Petersburgu Konrada Wallenroda. Ostatni rok pobytu w Rosji spędził w Petersburgu. Dzięki pomocy zaprzyjaźnionych Rosjan uzyskał paszport i w maju 1829 opuścił Rosję.

Adam Mickiewicz podróżował po Europie. W Rzymie dowiedział się o wybuchu powstania w Warszawie. Nie wziął w nim udziału, choć z fałszywym paszportem wyruszył do kraju (dotarł do Wielkopolski).

W 1832 r. Mickiewicz jedzie do Drezna. Tu powstają: III cz. Dziadów (wyd. Paryż 1832), fragmenty tłumaczenia Giaura Byrona. W lipcu tego roku wyjeżdża do Paryża, w którym z niewielkimi przerwami spędzi resztę życia. Początkowo włączył się w prace emigracji. Został członkiem Towarzystwa Literackiego, Towarzystwa Litwy i Ziem Ruskich, w 1833 był redaktorem i głównym publicystą "Pielgrzyma Polskiego". Swoje przemyślenia na temat misji Polski i zadań emigracji zawarł w Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego (1832). W 1834 wydaje Pana Tadeusza.

Zawiedziony w nadziejach na bliski przewrót polityczny w Europie odsuwa się od życia publicznego. Przeżywa wówczas okres pogłębienia życia religijnego, czyta mistyków.

Mickiewicz ożenił się z Celiną Szymanowską w 1834. Mickiewicz nie miał stałych dochodów, założenie rodziny pogłębiło i tak trudną sytuację materialną (w l. 1835 - 1850 urodziło się 6 dzieci). Od listopada 1839 wykładał literaturę łacińską w Akademii w Lozannie, lecz jesienią 1840 r. przerywa działalność wykładową , by objąć katedrę literatury słowiańskiej w Collége de France. W lipcu 1841 r. Mickiewicz poznaje Andrzeja Towiańskiego. Po rozmowie z nim uwierzy w jego posłannictwo i przyjmie głoszone przezeń nauki. Niebawem stanie się głównym ich głosicielem i przywódcą, założonego przez Towiańskiego, Koła Sprawy Bożej. Poglądy polityczne Mickiewicza, którym daje wyraz w swoich wykładach oraz propaganda towianizmu spowodują, że w maju 1844 władze zawieszą Mickiewicza w czynnościach profesora.

W 1848 r. zorganizował Legion u boku Józefa Wysockiego, walczący we Włoszech do lipca 1849. Cele ideowe walki przedstawił w Składzie zasad. Wraz z grupą emigrantów różnych narodowości zakłada w Paryżu dziennik "Trybuna Ludów", głoszący radykalny program społeczny. Wkrótce pismo zostało zawieszone a Mickiewicz wraz z innymi Polakami, wskutek interwencji ambasady rosyjskiej, porzuca redakcję.

Od  1852 do 1855 r. pracował jako bibliotekarz w paryskiej Bibliotece Arsenału.

Po śmierci żony w 1855 zostawia nieletnie dzieci w Paryżu by udać się do Turcji, wesprzeć akcję organizowania legionu polskiego do walki z Rosją. Rozgoryczony politycznymi starciami, zmęczony fizycznie i psychicznie nieoczekiwanie umiera w Stambule, prawdopodobnie na cholerę.     26 listopada 1855 r. zwłoki przewieziono do Francji i pochowano na cmentarzu w Montmorency. W 1890 trumna Mickiewicza została przeniesiona do katedry wawelskiej w Krakowie.     

W Oddziale dla Dorosłych MBP przy ul. Lubelskiej 36 znajduje się akt z uroczystości otwarcia ówczesnej Publicznej Biblioteki Miejskiej i nadania jej imienia A. Mickiewicza w dn. 15 stycznia 1949 r. Na tym dokumencie widnieje taki zapis: „Miejska Rada Narodowa pragnąc uczcić 150. letnią rocznicę urodzin największego Wieszcza Narodu Polskiego Adama Mickiewicza, uchwałą z dnia dzisiejszego nadała otwieranej bibliotece nazwę Jego Nieśmiertelnej Sławy Imienia, która po wsze czasy brzmieć będzie: Publiczna Biblioteka Miejska im. Adama Mickiewicza.”

W 2009 r., w roku jubileuszu 100 – lecia istnienia biblioteki publicznej w Lubartowie otrzymaliśmy dar równie cenny. Rodzina Państwa Cyfrowiczów z Kamionki przekazała odlew popiersia poety, będący niegdyś w posiadaniu rodziny Zamoyskich z Kozłówki w „(...) dowód szczerego uznania za dotychczasową działalność.”

W czytelni Oddziału dla Dorosłych od wielu lat gromadzone są mickiewicziana.

Dzieje   bibliotekarstwa publicznego w Lubartowie mają swój początek w pierwszym dziesięcioleciu  XX w. Pierwszą biblioteką  publiczną w Lubartowie była Biblioteka Polskiej Macierzy Szkolnej, udostępniona czytelnikom 27  września 1909 r.  Istniejąca obecnie Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w 2009 roku obchodziła jubileusz 100-lecia funkcjonowania  i działalności. Sieć   MBP w Lubartowie stanowią trzy placówki: Oddział dla Dorosłych zlokalizowany przy ul. Lubelskiej 36, Filia nr 1 przy ul. 3 Maja 24 A i Filia nr 2 przy ul. 1 Maja  66/74. Każdy z tych oddziałów ma swoją bogatą historię i dokonania wynikające z wypracowanych, charakterystycznych  dla nich form  pracy.    

W 2010 r. biblioteka weszła w nowe stulecie zaś czas, który minął jest doskonałą okazją aby przyjrzeć się historii, działalności, inicjatywom i ludziom , przez te długie lata z biblioteką związanym i ją tworzącym.        

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza kontynuuje dzieło Biblioteki Polskiej Macierzy Szkolnej istniejącej wówczas przy ulicy Lubelskiej 16.  Opiekunką liczącego 437 tomów księgozbioru i bibliotekarką została Stanisława Kosior. W czasie I wojny światowej, część zbiorów uległa zniszczeniu, ale już w roku 1917 Biblioteka wznowiła swoją działalność w lokalu  przy ulicy Lubelskiej 24. Nową bibliotekarką została  Janina Łaszczówna. W 1930 r. ks. Aleksander Szulc przejął kierownictwo Biblioteki, a funkcję bibliotekarki powierzono Helenie Polakównej. Biblioteka mieściła się kolejno przy ulicy Lubelskiej 16, a później przy ulicy Legionów 15. Utrzymywana była przede wszystkim przez miejscowe Koło Polskiej Macierzy Szkolnej.  W 1931 r. księgozbiór liczył już około 2.000 woluminów, z których  korzystało 318 czytelników (ponad 4% mieszkańców miasta), a w roku 1939 zanotowano już 544 czytelników.

W czasie okupacji niemieckiej Bibliotece udało się prowadzić działalność aż do 1942 roku. Później znaczna część księgozbioru została ukryta przez ks. Aleksandra Szulca i jego współpracowników, m.in.: Jadwigę Kęcik, Marię Iwanos (nauczycielki), Józefa Dereckiego. Dzięki konspiracyjnym działaniom ks. A. Szulca księgozbiór w okresie okupacji nie doznał większych strat.

W 1948 roku Biblioteka przeszła pod Zarząd Miejskiej Rady Narodowej. Jej otwarcie nastąpiło 15 stycznia 1949 roku. Księgozbiór liczył wówczas 4.200 woluminów. Nadano jej nazwę Publiczna Biblioteka Miejska im. A. Mickiewicza w Lubartowie. Mieściła się przy ulicy Żabiej 3 (później przy ul. 25 Października 5 - teraz Legionów, następnie przy ul. Cmentarnej 10 i obecnie przy ul. Lubelskiej 36). W 1955 roku została połączona z Powiatową Biblioteką, a w 1975 roku stała się oddziałem terenowym  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Placówki miejskie tworzyły wówczas Dział Udostępniania Zbiorów, oddział zaś sprawował opiekę merytoryczną nad 46 bibliotekami terenowymi ówczesnego powiatu. Z oddziałem przez lata związane były m.in.: Henryka Bronisz, Halina Charlińska, Krystyna Choduń, Helena Jednacz, Barbara Mazurek, Urszula Rybak i Teresa Pożarowska. Postacią bardzo ważną dla rozwoju bibliotekarstwa lubartowskiego był przez długie lata Jerzy Gajewski, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP w Lublinie, sprawujący merytoryczną opiekę nad biblioteką.     W 1957 roku powstał Oddział dla Dzieci przy ulicy Lubelskiej 24. W wypożyczalni pracowała Bronisława Bielecka, a w czytelni Leokadia Gągalska-Grądek prowadziła róznorodne  formy pracy z dziećmi. Obecnie ta placówka nie istnieje, a księgozbiór po niej przejęła Filia nr 2 MBP.

Od l stycznia 1992 roku książnica jest biblioteką samorządową.  Dnia 31 marca 1992 roku  Rada Miejska w Lubartowie przywróciła Uchwałą Nr XXVI/156/92 bibliotece imię Adama Mickiewicza i od tego momentu pełna nazwa biblioteki brzmi:  Miejska  Biblioteka Publiczna im. Adama  Mickiewicza w Lubartowie.

Najstarszą placówką sieci  MBP jest Oddział dla Dorosłych.  Pierwszą kierowniczką tej placówki była Zofia Romańska, która przepracowała 30 lat (do 1978 r.). Następnie jej miejsce zajęła Alicja Rokicka (pracowała do emerytury w 2003 roku).    

Wojewódzka Biblioteka Publiczna  im. Hieronima Łopacińskiego w grudniu 1976 r. zakupiła budynek prywatny przy ul. Cmentarnej 10. W wyniku trudności wykonawczo – materiałowych dopiero w 1983 r. przeniesiono ówczesną wypożyczalnię i czytelnię dla dorosłych  z dawnej ulicy 25 Października do nowych pomieszczeń. Od 1993 roku biblioteka mieści się przy ulicy Lubelskiej 36. Tu, w bibliotece głównej zgromadzony jest  najcenniejszy księgozbiór. Najstarszą publikacją  jest wydana w Warszawie w r.1829 książka p.t. Dobiesławski: powieść narodowa z czasów Jana III od r. 1678 do 1684 A. Kośmińskiego. Do ciekawszych zbiorów regionalnych należą:

Z.  Rościszewskiej  Lewartów w latach 1543-1643, wydana w Lublinie w roku 1932, Samorząd  szkolny i szkolnictwo powiatu lubartowskiego w   latach 1918-1938, wydana w Lubartowie w 1938  r., utwory Klemensa Szaniawskiego piszącego pod ps. Klemens Junosza i regionalistki, pisarki Wandy Śliwiny ps. Jagienka. Biblioteka posiada też komplet wydawnictw LTR Lubartów i Ziemia Lubartowska od 1956 roku. 

Biblioteka  od 1980 roku gromadziła  nagrania kasetowe, czyli tzw. „książkę mówioną„. Obecnie ta postać książki staje się powoli przeżytkiem. W Oddziale dla Dorosłych rozpoczęto  gromadzić „audiobooki” - ksiązki utrwalone w jakości cyfrowej.    

W tej placówce  rozbudowany jest warsztat informacyjny, a  szczególne miejsce  zajmuje zagadnienie upowszechniania wiedzy o regionie, bowiem biblioteka na bazie  kartoteki regionalnej tworzy elektroniczną bazę regionalną w komputerowym programie bibliotecznym MAK.

W Oddziale dla Dorosłych pracują: Barbara Bandura, Zuzanna Kaczorowska, Barbara Mazurek i Dorota Rybak. Kierownikiem tej placówki jest Andrzej Rybak.

Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Lubartowa w maju 1969 r. było otwarcie Filii nr 1 przy ulicy 3 Maja 2/92. Placówka ta od początku służyła zarówno dorosłym, jak i dzieciom, posiada bowiem oddział dla dzieci. Pierwszą kierowniczką placówki została Elżbieta Świętońska, a po trzech latach funkcję tę objęła Urszula Sławecka , która kierowała placówką do 1979 r. Jej miejsce  zajęła Grażyna Tomasiak, a w roku 1985 (po przejściu G.. Tomasiak do Filii nr 2) kierownictwo w Filii przejęła, i do dzisiaj sprawuje, Hanna Pytka.

W latach siedemdziesiątych była to biblioteka, w której poza udostępnianiem zbiorów prowadzono wiele form pracy oświatowej m.in. wieczory literackie, imprezy dla dzieci, konkursy, wieczory baśni, eksponowano wystawy książkowe. Organizowane tu były spotkania autorskie m.in. z Marią Szulecką, Marią Józefacką, Leszkiem Prorokiem. W tamtych latach była to jedyna biblioteka posiadająca warunki lokalowe do prowadzenia szkoleń dla bibliotekarzy z terenu ziemi lubartowskiej. W 1991 r. filię przeniesiono  do lokalu po zlikwidowanym klubie „Zgoda” przy ul. Lipowej 8a.  Wraz z lokalem Filia nr 1 przyjęła  ówczesny „Klub Złotego Wieku”. Od  1992 r.

filia mieści się w lokalu przy ul. 3 Maja 24A. Jest to jeden z segmentów dawnego żłobka, na terenie   osiedla mieszkaniowego, zwanego „Garbarskim”.

W 2002 r. przeprowadzono remont czytelni oraz wypożyczalni. Umożliwiło to  wprowadzenie wolnego dostępu do półek w czytelni.  W tej placówce oprócz kierowniczki, H. Pytka pracują dwie osoby: Bożena Burek

i Wiesława Iwan.

W czerwcu 2009 roku Filia nr 1 obchodziła jubileusz  czterdziestolecia działalności. Odbyło się spotkanie z czytelnikami, przedstawicielami władz samorządowych i sympatykami.   

Obecnie, od listopada b.r. trwa w filii kompleksowy remont finansowany przez Urząd Miasta Lubartów.

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej rozpoczęła działalność 17 października 1985 przy ul. Cichej 6 w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej. Uroczystego otwarcia dokonał ówczesny wojewoda Tadeusz Wilk. W bibliotece istniał, i do dzisiaj funkcjonuje, oddział dla dzieci i dla dorosłych, w których pracowało po dwóch bibliotekarzy. Od początku powstania Filii nr 2 pracują w niej Ewa Myka i Grażyna Tomasiak, która kieruje filią. W wypożyczalni dla dorosłych pracuje Anna Wróblewska. 21.06.1993 Filia nr 2 została przeniesiona do nowego lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Ks. J. Popiełuszki 10a i połączona z Oddziałem dla Dzieci z ul. Legionów.  Najlepszym okresem dla biblioteki był rok 1994. Wypożyczono wówczas ponad 80 tys. książek i czasopism, zapisało się w ciągu roku prawie 3 tys. czytelników. W 2005 roku obchodzono 20-lecie działalności Filii nr 2. Z tej okazji dnia 8 października 2005 r. otwarto ekspozycję poświęconą literaturze staropolskiej.   

Rok 2006 przyniósł zmiany, w wyniku których organizatorzy biblioteki postanowili przenieść Filię nr 2 do nowych pomieszczeń. Taki lokal znaleziono w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. 1 Maja 66/74. Lokal wymagał prac adaptacyjnych (uwzględniających również ułatwienia  dla osób niepełnosprawnych), które ukończono na początku 2007 roku i w dniu 21.03.2007 roku Burmistrz Miasta Jerzy Zwoliński wraz z radnymi Rady Miasta i ks. dziekanem Józefem Huzarem dokonał uroczystego otwarcia biblioteki w nowych pomieszczeniach.

Przez dziesięciolecia istnienia biblioteki wiele osób pełniło kierownicze i dyrektorskie stanowiska: w latach 1949-1955 Zofia Romańska (kierownik Publicznej Biblioteki Miejskiej im. A. Mickiewicza); w latach 1946-1960 Wiktoria Zięba (kierownik Biblioteki Powiatowej, zaś od 1955 roku kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza); w latach 1960-1968 Jan Smolarz (kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza); w latach 1968-1972 Helena Jednacz (kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej); w latach 1972-1979 Bogusław Meleszczuk (kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej), zaś od roku 1975 dyrektor Oddziału Terenowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie). Od 1979 roku dyrektorem była Zofia Skomorowska, która pracowała do maja 2001 roku. W okresie od maja 2001 r. do maja 2009 r. dyrektorem był Marek Danielkiewicz. Przez pewien czas, od maja do września 2009 r. obowiązki dyrektora pełniła Grażyna Tomasiak. Obecnie, od 1 września 2009 r. funkcję dyrektora biblioteki sprawuje Adam Banucha.

Biblioteka oprócz udostępniania zbiorów prowadzi różnorodną działalność kulturalno-oświatową. W jej placówkach  odbywają się imprezy artystyczne, spotkania, prelekcje, sesje literackie oraz historyczne, promocje książek, wernisaże wystaw i pogadanki do ekspozycji, lekcje biblioteczne wprowadzające i tematyczne, akcje promujące książkę i czytelnictwo, konkursy.

Z powodzeniem funkcjonuje Galeria przy ulicy Lubelskiej 36 i Mała Galeria w Filii nr 2, gdzie wielu twórców prezentowało swoje prace. Byli to m.in.: Janusz Cyfrowicz (fotografie), Olga Grabowska-Toboła (rysunek, malarstwo, grafika), Jerzy Knefel (malarstwo), Piotr Kopeć (malarstwo), Konrad Maciejewicz (rysunek, grafika),  Alojzy Grzegorz Oleszko (malarstwo), Cezary Romański (rysunek, malarstwo),  Artur Trojanowski (rzeźba, grafika), Wanda i Marcin Wróblewscy (malarstwo), Janusz Krzysztof Zaczek (fotografia), Damian Mika (fotografia), Dariusz Dessauer (grafika), Adam Chlebiński (fotografia), Andrzej Fuszara (fotografia), Konrad Wójcik (fotografia), Piotr Wróblewski (fotografia), Jakub Kaczor (fotografia), Kazimierz Kasprzak (fotografia), Renata Kuszyk (grafika), Anna Kędziora (rysunek), Tadeusz Paszko (malarstwo)  i inni.

Wspomnieć należy o zbiorowych wystawach twórczości artystycznej: m.in.: "Twórcy kultury Lubartowa", "Literackie tradycje Lubartowa i Ziemi Lubartowskiej", "Twórczość artystyczna mieszkanek Domu Pomocy Społecznej". Organizowane były także inne wystawy: m.in.: "Najcenniejsze zbiory biblioteki", "Lubartów w prasie", "Zabytki Lubartowa i okolic",  "Zabytki archeologiczne Ziemi Lubartowskiej".  Zainteresowanie niektórymi wystawami wykraczało poza miasto. Oto niektóre z ekspozycji, o których obszernie informowały media: "Portrety z Lubartowa" (1995), "Słowo i sacrum" (1996), "Teatr Wandy Jagienki Śliwiny" (1997), "Namiętności. Literatura, muzyka, teatr Marka Danielkiewicza" (1999), "Fetysze, ołtarzyki, wizje " Nicole i Słoma" (1999), "100 lat po Weselu St. Wyspiańskiego (2001), "Lekarze twórcy literatury" (2001), "Z Tymoszówki. W 120 rocznicę urodzin i 65 rocznicę śmierci Karola Szymanowskiego" (2002), "Pamięci Żydów z Lubartowa" – w ramach programu „Zapomniana przeszłość. Wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny” (2003), "Do Europy tak, ale z naszymi zmarłymi" (2003),   wystawa prac Dariusza Dessauera (ur. 1960 – zm. 2005) i ekspozycja  „Bibuła. Wydawnictwa opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1978 – 1981” - obydwie  z okazji  95-lecia  biblioteki w 2004 r.,  “Z Paryża do Lubartowa. Georges Perec 1936 – 1982” (2006), „Z Lubartowa do Jerozolimy”(2008), „Prześladowania polskich kapłanów podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu” (2009) i inne.

W 2007 roku otwarto wystawę p.t. „Lubartów pamięta (1942 – 2007). W 65. rocznicę żydowskiego miasta”, poświęconą tradycji wielokulturowego Lubartowa. Ekspozycja czynna była do 2009 r.

Biblioteka nawiązała bliskie kontakty z wieloma twórcami związanymi z książką.  Odwiedzili bibliotekę m.in.: Arkadiusz Bagłajewski, Ludwik Bronisz-Pikało, Elżbieta Cichla-Czarniawska, Jacek Dąbała, Urszula Gierszon,  Michał Jagiełło, Tadeusz Jasiński, Maria Józefacka, Tadeusz Karabowicz, Tadeusz Kwiatkowski-Cugow,  Adolf Lekki, Andrzej Łuczeńczyk, Waldemar Michalski, Andrzej Molik,  Andrzej Niewiadomski, Zbigniew Okoń, Henryk Pająk, Omar Sangare, Tadeusz Śliwiak, Danuta Wawiłow, Bogusław Wróblewski, Bohdan Zadura, Henryk Ryszard Zarewicz-Żuchowski, Bożena Intrator, Teresa Dras,  Tomasz Pietrasiewicz, Monika Adamczyk-Garbowska, Bolesław Taborski, Bohdan Królikowski, Ewa Leśniewska i inni.

W ostatnich latach w Oddziale dla Dorosłych odbyły się promocje książek, m. in.: Ireny Głowackiej (1931-2004) "Pod wiatr" i "Rozstania i powroty", Zofii Meksułowej "Z serca",  Czesława Gregorowicza i Dariusza Salaty "ZWZ AK w obwodzie lubartowskim 1939-1945", książki poświęconej Agacie Budzyńskiej "Rozpalcie nowe słońca",  Danuty Antoniny Dumało "Rozdaj miłość" (2003). Ponadto promowano: „Zwyczajne dni” Heleny Walczak (2004), antologię wierszy o Lubartowie pt. "Jedyne takie miejsce na ziemi" (2005) - wydanej przez Lubartowskie Towarzystwo Regionalne i inne. Tu  zorganizowano promocję antologii poezji górskiej w opracowaniu W. Michalskiego pt. "Wierchom, halom, smrekom" oraz najnowszego wyboru wierszy tego poety pt. „Tryptyk z gwiazdą” (2006). W 2007 r. odbyło się spotkanie  z Michałem Jagiełło poświęcone jego twórczości i dwóm najnowszym książkom: "Wołanie w górach" oraz "Tatry i poeci". W styczniu 2009 r. miejsce miała promocja książki Mirosława Dereckiego pt. "Mój Lubartów", wydanej przez LTR.

Z okazji 460 lecia powstania Lubartowa, w 2003 r. odbyła się sesja historyczna dla młodzieży gimnazjalnej p.h. „Lubartów wczoraj i dziś”.

W 2007 r. zorganizowano spotkanie z dr Zdzisławem Bieleniem, autorem książki pt. „Zwycięzca spod Żyrzyna: generał Michał Heydenreich-Kruk (1831-1886)” połączone z wernisażem wystawy o tematyce powstańczej pt. „Polska to wielka rzecz. Pochwała pamięci”.

Z końcem  2008 r. zainicjowano w tej placówce cykl imprez kulturalnych p.h. „Lubartowskie portrety”. Spotkania te poświęcono postaci Janusza  Cyfrowicza, Ireny Głowackiej (zm. w 2004 r. ) oraz Czesława Wronowskiego (1923-1999) – połączone z prelekcją J. Cyfrowicza.    Podczas spotkania J.Cyfrowicz, w imieniu swojej rodziny, przekazał  odlew popiersia Adama Mickiewicza - dar z okazji setnej rocznicy powstania i działalności biblioteki.

W 2003 r. gosciliśmy aktorów z Teatru NN – Brama Grodzka ze spektaklem p.t.”Tajbełe i demon”. Kilkukrotnie, w ramach współpracy biblioteki ze Społeczną Szkołą Muzyczną I i II st. im. F. Chopina w Lubartowie organizowane były koncerty muzyczne.        

Filia nr 1 nie prowadzi prac oświatowych na większą skalę. Na stałe współpracuje obecnie z Przedszkolem nr 1,  Świetlicą Środowiskową (w ramach akcji „Lato w Bibliotece”) oraz okazjonalnie ze Szkołami Podstawowymi nr 1 i 4 (głównie podczas organizowanych przez bibliotekę konkursów). Do  „Galerii Jednego Obrazu”  wypożyczane były prace z Młodzieżowego Domu Kultury.    

Stałą formą zajęć prowadzonych przez filię od 2002 roku jest akcja „Lato w Bibliotece”. W pierwszym tygodniu wakacji dzieci z  osiedla spotykają się w bibliotece by czytać, malować

i spędzać czas na wspólnej zabawie pod opieką bibliotekarki W. Iwan. Po przeprowadzonej akcji prezentowane są prace plastyczne uczestników zajęć. Spotkania te mają różne nazwy, np.: „Książki mówią, że ciekawscy żyją dłużej” czy ”Elfy, wróżki i krasnale”.  W 2004 r. Filia nr 1 obchodziła 35 rocznicę swojego powstania. Z tej okazji odbył się wernisaż wystawy pt: "Filia Nr 1 w l. 1969-2004". W 2005 r. obchodzony był w filiach „Rok Andersenowski”. Spektakl Daniela Arbaczewskiego (aktora Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie) obejrzały sześciolatki (w Filii nr 1) i dzieci z trzech pierwszych klas szkoły podstawowej (w Filii nr 2).

W 2009 r. - roku 40. lecia filii, zaprezentowano prace plastyczne dzieci przedszkolnych p.h. „Moje spotkania z biblioteką”, będące plonem akcji zapoczątkowanej w 2008 r.            

Filia nr 2 realizuje nie tylko zadania z zakresu szeroko pojętego przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, ale również zajmuje się działalnością wystawienniczą. W czytelni dla dorosłych 4 razy w roku prezentowane są zróżnicowane tematycznie wystawy: literackie, malarskie, fotograficzne. Adresowane są one zarówno dla dorosłych jak i młodzieży szkolnej. Na przestrzeni lat prezentowane były m.in., takie ekspozycje: „Wanda Śliwina – regionalistka i literatka”, „Lubelszczyzna     w życiu i twórczości pisarzy polskich” - wystawa z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Prezentowano: malarstwo m.in. Jerzego Knefla oraz  Wandy i Marcina Wróblewskich, fotografie, m. in. - A. Chlebińskiego pt. „Mnie kawałek”, A. Fuszary pt. „Ginący świat”, K. Wójcika pt. „Widziane przez szkło powiększające: płazy i gady”, P. Wróblewskiego pt. „Nie wszystek umrę. Cmentarz lubartowski” czy też wystawy rękodzieła artystycznego.                                                

Od 2000 r. realizowany jest projekt „Przedszkolne spotkania z biblioteką”, opracowany wspólnie z Przedszkolem Miejskim nr 4. Projekt obejmuje grupy „0” z przedszkoli nr 4 i 5 oraz ze Szkoły Podstawowej nr 3. Dzieci biorą udział w zajęciach typu: „Nasza biblioteka, różne kształty książek, „Mój przyjaciel Miś” czy „Pierwszy powiew wiosny”.

W 2009 r. odbyła się IV edycja konkursu literackiego dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych pt. "Moje miasto, moja rodzina. Było, minęło."  Konkurs poprzedzają zajęcia w bibliotece, poświęcone m.in. przeszłości i teraźniejszości miasta. Od 2007 r. przeprowadzane są cykliczne zajęcia p.h. „Podróże kształcą. W świecie bajek europejskich” przeznaczone dla dzieci ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3.

Od 2008 r. w tej placówce realizowany jest cykl interesujących wystaw  pt. „Lubartowskie pasje”. Eksponowano już w Małej Galerii prace plastyczne W. Wróblewskiej oraz prace rzeźbiarskie Stanisława Węgielskiego.        Oryginalnym pomysłem, integrującym młodych czytelników tej placówki była akcja przeprowadzona w 2003 r. p.h. „Wakacje z golfem”, która odbyła się w Szczekarkowie pod Lubartowem.        

Nakładem biblioteki ukazały się wydawnictwa: Waldemara Michalskiego Tradycje literackie Lubartowa i Ziemi Lubartowskiej 1543-1993 (1994) – w zbiorach biblioteki znajduje się rękopis tego eseju, Zofii Skomorowskiej (red.) W stronę lubartowskiej książnicy 1909 – 1999 (1999), Ireny Głowackiej Rozstania i powroty (2003), Marka Danielkiewicza Chłopak z prowincji (2004).

O lubartowskiej bibliotece publicznej, jej dokonaniach i historii pisali ludzie z nią związani, bibliotekarze. Artykuły te ukazywały się na przestrzeni lat w publikacji „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, w czasopiśmie „Bibliotekarz Lubelski” bądź w  prasie regionalnej. Rzetelnie prowadzone kroniki biblioteczne dokumentują fakty, wydarzenia, mijający czas. „Życie” książnicy jest tematem kilku prac dyplomowych, które biblioteka posiada w swych zbiorach.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza obchodziła w 2009 r. jubileusz 100. rocznicy powstania. Z tej okazji, obok przeprowadzanych w ciągu roku w placówkach imprez towarzyszących, 29 kwietnia przy  ul. Lubelskiej 36 odbyło się pierwsze spotkanie jubileuszowe.  

Zaprezentowano m.in. fotograficzny zbiorowy portret lubartowskich pracowników książnicy, który sponsorowany był przez Studio Graficzne DePRO Arkadiusza Dereckiego z Lubartowa. Zdjęcia wykonał Michał Jędrzejewski. Ponadto wybrani bibliotekarze otrzymali dyplomy i medale przyznane przez Wojewodę Lubelskiego Genowefę Tokarską i Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka. Burmistrz Miasta Lubartowa Jerzy Zwoliński uhonorował bibliotekę statuetką „Zasłużony dla Miasta Lubartowa” i dyplomem. Historię biblioteki przedstawił Grzegorz Winnicki z Wojewódzkiej Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Dnia 27 listopada odbyły się uroczystości związane z zakończeniem obchodów jubileuszu. Wydarzenie to, p.t. „Kawa z Mickiewiczem” było przede wszystkim spotkaniem z czytelnikami biblioteki. Dokonano otwarcia wystawy fotograficznej K.Kasprzaka „Śladami Mickiewicza” - połączonej z prelekcją autora zdjęć. Podsumowano Konkurs Literacki na wspomnienia p.t. „Lubartowska biblioteka, jaką pamiętam”. Za udział w konkursie przyznano Jadwidze Szalast i Wojciechowi Charlińskiemu nagrody w postaci książek albumowych.

Czytelnikom z najdłuższym bibliotecznym „stażem” (zaproszono 39 osób) wręczono podziękowania w postaci ręcznie wykonanych adresów okolicznościowych oraz upominki ufundowane przez Urząd Miasta Lubartów.    

Otwarto stałą ekspozycję poświęconą 100. letniej historii Biblioteki Publicznej w Lubartowie. Historii zaprezentowanej głównie poprzez osoby, które przez dziesięciolecia tworzyły oblicze i nadawały charakter tej instytucji.          Uczestnicy wysłuchali recytacji poezji A. Mickiewicza w wykonaniu  młodzieży z lubartowskich szkół przygotowanej przez Lubartowski Ośrodek Kultury. Spotkanie to było czasem na wspomnienia, refleksje i rozmowy w towarzyskiej atmosferze.

Aktualnie czytelnik ma możliwość korzystania z ok. 80 tysięcy książek oferowanych w trzech placówkach sieci, znacznego zestawu czasopism, dokumentów życia społecznego i regionaliów. Z bibliotek korzysta ok. 6 tysięcy czytelników. Filie posiadają oddziały  z księgozbiorem dla dzieci. MBP posiada swoją stronę internetową: www.biblioteka.lubartow.pl. Od 2002 r. udostępnione są stanowiska internetowe, gromadzi się publikacje z dziedziny informatycznej i komputerowej. W 2003 r. w Oddziale dla Dorosłych udostępniono księgozbiór w języku angielskim. Już od pewnego czasu biblioteka tworzy swoje elektroniczne bazy katalogowe oraz bazę regionalną w programie bibliotecznym MAK .

 

Bibliografia:

1.    Z. Skomorowska : „Lubartów i Ziemia Lubartowska” Lubartów 1993, s. 125 – 134.

2.    „W stronę lubartowskiej książnicy 1909 – 1999”. Red. Z. Skomorowska. Lubartów 1999.

3.     Stuletnia tradycja biblioteki publicznej w Lubartowie. „W kręgu kultury” 2008, nr 2, s. 25-28.  

4.    Oficjalna strona internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie [on-line]. [dostęp: 8 grudnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblioteka.lubartow.pl/historia.html

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie

Biblioteka Główna
adres: ul. Lubelska 36, 21-100 Lubartów

nr tel.:  81 855-37-69 - sekretariat, 81 855-22-35 - Wypożyczalnia, Czytelnia
poczta: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek 8:30 - 18:00

środa: 10 - 15:00

czwartek, piątek 9:00-17:00

Filia nr 1
adres: ul. 3 Maja 24a, 21-100 Lubartów
nr tel.: 81 855-28-16
poczta: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia

poniedziałek  10:30 - 18:00

wtorek             9:30 - 17:00

środa             10:00 - 15:00

czwartek          9:30 - 17:00

piątek             10:30 - 18:00


Filia nr 2

adres: 1-go Maja 66/74 w Lubartowie 

nr tel.: 81 855-37-13

poczta: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek  10:30 - 18:00

środa 10:00 - 15:00

czwartek, piątek 9:30 - 17:00

Misją naszej biblioteki jest kształtowanie wrażliwości, wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, stworzenie możliwości do poszerzania wiedzy zarówno poprzez dostęp do różnych nośników informacji, jak i działania kulturalno-oświatowe oraz edukacyjne.

Chcemy zaznaczać swoją obecność w krajobrazie miasta, nie tylko poprzez działania kulturalno-oświatowe. Pragniemy stać się nowoczesną placówką, oferującą stopniowo coraz szerszy zakres usług skierowanych do naszych obecnych i przyszłych użytkowników.

Każdą pozycję - książki, audiobooki, czasopisma  można zarezerwować telefoniczne lub drogą elektroniczną: 

Biblioteka Główna - tel. 81 8552235, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Filia nr 1 - tel. 81 8552816, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 

Filia nr 2 - tel. 81 855 37 13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 

Biblioteka prowadzi współpracę z innymi bibliotekami w zakresie wypożyczania międzybibliotecznego.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza kontynuuje dzieło pierwszej publicznej biblioteki w Lubartowie – Biblioteki Polskiej Macierzy Szkolnej, która została otwarta dla czytelników 27 września 1909 roku w budynku przy ulicy Lubelskiej 16. Księgozbiór liczył wówczas 437 tomów. Biblioteka  przez następne 33 lata (z przerwą między rokiem 1915 a 1917) konsekwentnie rozwijała swój księgozbiór i zwiększała liczbę czytelników. Swoją działalność prowadziła aż do 1942 roku. W czasie okupacji znaczna część księgozbioru została ukryta przez ks. Aleksandra Szulca i jego współpracowników, m.in.: Jadwigę Kęcik, Marię Iwanos (nauczycielki), Józefa Dereckiego.

Biblioteka na nowo udostępniła swoje zbiory w 1948 roku, kiedy przeszła pod Zarząd Miejskiej Rady Narodowej. Oficjalne otwarcie nastąpiło 15 stycznia 1949 roku. Nadano jej nazwę: Publiczna Biblioteka Miejska im. A. Mickiewicza w Lubartowie. Księgozbiór liczył wówczas 4.200 woluminów, z czego kilkadziesiąt pochodziło z XIX wieku (można je obejrzeć w budynku przy ulicy Lubelskiej 36). Najstarsza książka w naszych zbiorach pochodzi z 1808 r.

Od tego czasu biblioteka przechodziła różne zmiany organizacyjne. W 1955 roku została połączona z Powiatową Biblioteką, a w 1975 roku stała się częścią Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Od 1 stycznia 1992 roku jest biblioteką samorządową.

W roku 1969 powstała pierwsza filia przy ulicy 3 Maja 2/92. W 1985 roku w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Cichej 6 rozpoczęła działalność filia nr 2. Obie filie kilkakrotnie zmieniały swoją lokalizację. Obecnie, Filia nr 1 mieści się przy ul. 3 Maja 24A, natomiast Filia nr 2 w budynku SP nr 3 przy ulicy 1 Maja 66/74

Biblioteka to nie tylko wypożyczalnia książek, to także miejsce działań kulturalno-edukacyjnych. W placówkach odbywają się regularne wystawy tematyczne, spotkania autorskie połączone z promocją książek, mini-koncerty, spotkania słuchaczy UTW, działającego przy naszej bibliotece, imprezy kulturalne o charakterze patriotycznym, rozstrzygnięcia konkursu "Czytelnik Roku", lekcje biblioteczne, konkursy literackie, plastyczne dla dzieci.  Swoje prace wystawiają artyści profesjonalni i amatorzy pochodzący nie tylko z Lubartowa. Wiele wystaw i konkursów związanych było z promowaniem i upowszechnianiem wiedzy na temat kultury i historii miasta.
Biblioteka przeprowadziła w latach 2013-2014 kompleksową temomodernizację wraz z całkowitą wymianą wyposażenia i systemu komputerowego, w ramach programu "Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek" Wprowadziliśmy elektroniczny system biblioteczny Mateusz, elektroniczny system antykradzieżowy, antywłamaniowy i przeciwpożarowy.  W celu udogodnienia zwrotu książek, dla czytelników zakupiliśmy trezor biblioteczny, umożliwiający zwrot książek bez konieczności wchodzenia do biblioteki. Jest on szczególnie wykorzystywany przez osoby spieszące się do pracy lub w czasie, gdy biblioteka jest nieczynna. Po remoncie udostepniliśmy czytelnikom parking, nowoczesną czytelnię ze stanowiskami internetu szerokopasmowego, oraz  światłowodowy WIFI bez limitu.


Aktualnie czytelnicy i użytkownicy Internetu mogą korzystać z trzech placówek bibliotecznych, w których znajduje się ok. 80 tysięcy książek, znaczny zestaw tytułów czasopism prasy, dokumenty życia społecznego, regionalia, filmy, muzyka oraz gry na CD, a także audiobooki. Z księgozbioru Biblioteki Głównej i Filii korzysta ponad 5 tys. czytelników.Ponad 60 tyś osób rocznie odwiedza naszą bibliotekę. W każdej placówce wydzielone są czytelnie z bogatym zbiorem wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, podręczników, albumów oraz pozycji z różnych dziedzin wiedzy.
 
Przy bibliotece działają: Hobby Klub Rekodzieło Artystyczne, Uniwerystet Trzeciego Wieku, Polski Związek Niewidomych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Oddział Lubartów

Wszystkie placówki oferują bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Podkategorie