Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie

zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I-IV szkół podstawowych

do udziału w konkursie plastycznym.

 

Regulamin z niezbędnymi załącznikami zamieszczamy poniżej.

Więcej informacji można uzyskać w Bibliotece Głównej przy ul. Lubelskiej 36

oraz pod nr tel. 81 855 22 35.

 

Lubartów, 28 marca 2022 r.

 

Regulamin konkursu plastycznego

A jak Ty byś to widział…Twórczość Marii Konopnickiej oczami dzieci”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza
  w Lubartowie

 2. Koordynatorzy: Joanna Onak-Steć, Dorota Rybak

 3. Celem konkursu jest:

 1. popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej

 2. kształtowanie umiejętności przedstawienia własnych przemyśleń w formie plastycznej

 3. rozwijanie kreatywności i talentów plastycznych dzieci

 4. rozwój czytelnictwa

 

§ 2

Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli, uczniów klas I-IV szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu lubartowskiego

 2. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej ilustrującej dowolnie wybrany utwór Marii Konopnickiej

 3. Format pracy: dowolny, nie większy niż A3

 4. Technika prac: dowolna forma płaska

 5. Do pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz zgody na udział w konkursie.

 6. Prace należy dostarczyć do Biblioteki Głównej przy ul. Lubelskiej 36 w Lubartowie do 29 kwietnia 2022 r.

 7. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja powołana przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Przedszkola

 • Klasy I-IV

 1. Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, estetyka, kreatywność

 2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na fanpage’u biblioteki 10 maja 2022 r. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez BookSale w Lubartowie. Nagrodzone prace zostaną również zaprezentowane na wystawie pokonkursowej połączonej z ekspozycją o życiu i twórczości Marii Konopnickiej.

 

§ 3

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby konkursu plastycznego A jak Ty byś to widział…Twórczość Marii Konopnickiej oczami dzieci” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 36, 21-100 Lubartów tel. 81 855 37 69, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez bibliotekę danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu rozliczenia konkursu w przypadku otrzymania nagrody.

 4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przekazane członkom komisji konkursowej, powołanej przez Organizatora. Dane osobowe jak również wizerunek zwycięzców i osób wyróżnionych będą opublikowane na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.lubartow.pl oraz w prasie i mediach lokalnych.

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia, realizacji oraz rozliczenia konkursu. W przypadku danych publikowanych przez Bibliotekę oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnienie wizerunku dane będą publikowane nie dłużej niż 5 lat.

 7. Uczestnicy konkursu, posiadają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do żądania dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 8. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie. Wyrażenie zgody na rozpowszechnienie wizerunku, który będzie utrwalony podczas rozstrzygnięcia jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej Organizatora oraz w prasie i mediach lokalnych.

 9. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 2. Autorzy prac zachowują prawa autorskie.

 3. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biblioteki przy ul. Lubelskiej 36, mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem 818552235 lub za pośrednictwem fanpage’a biblioteki. 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

 

Dane uczestnika konkursu:

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………..

wiek ……………………………………………...........……………………………...................

przedszkole/szkoła:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

Dane opiekuna prawnego:

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………..

adres (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość):………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

nr kontaktowy …………………………………………………………………………………..

 

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem konkursu plastycznego: A jak Ty byś to widział…Twórczość Marii Konopnickiej oczami dzieci” i akceptuję jego warunki. 

(miejscowość, data)                                                                                                     ( czytelny podpis opiekuna prawnego

                                      uczestnika konkursu)

 

 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Mickiewicza w Lubartowie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 36 danych osobowych mojego dziecka oraz moich jako opiekuna prawnego wskazanych w karcie zgłoszenia, w celu niezbędnym do przeprowadzenia, realizacji, rozliczenia konkursu oraz publikacji wyników konkursu A jak Ty byś to widział…Twórczość Marii Konopnickiej oczami dziecina stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.lubartow.pl oraz w prasie i mediach lokalnych.

 

 

 

                                                                                                          

(miejscowość, data)                                                                                                               ( czytelny podpis opiekuna prawnego

                                               uczestnika konkursu)

 

 

Zgoda na publikację wizerunku uczestnika konkursu

Wypełnienie i podpisanie „Zgody na publikację wizerunku uczestnika nie jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do konkursu.

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie poprzez zamieszczenie wizerunku mojego dziecka oraz mojego wizerunku jako opiekuna prawnego (zdjęcia z rozdania nagród) w celach dokumentacji i promocji na stronie www.biblioteka.lubartow.pl oraz w prasie i mediach lokalnych. Niniejsza zgoda na utrwalenie i publikację mojego wizerunku udzielona zostaje nieodpłatnie.

 

 

 

                                                                                                                          

(miejscowość, data)                                                                                                                             ( czytelny podpis opiekuna prawnego

                                                          uczestnika konkursu)