Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie
zaprasza uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Lubartów
do udziału w konkursie literackim.

 Regulamin z niezbędnymi załącznikami zamieszczamy poniżej.


Więcej informacji można uzyskać w Bibliotece Głównej przy ul. Lubelskiej 36,
mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
pod nr tel. 81 855 22 35 lub za pośrednictwem fanpage`a biblioteki.

 

Lubartów, 16 stycznia 2023 r.

 

Regulamin konkursu literackiego „Walentynkowe wierszowanie”

 

 1. Organizator konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza
  w Lubartowie

 2. Koordynatorzy: Marlena Widyńska,Wioletta Matyjaszczyk

  3. Tematy konkursu (do wyboru) :

 • Miłosne walentynkowe wierszowanie

 • Twórczy świat Wisławy Szymborskiej – limeryki i wydzieranki wierszowane

4. Celem konkursu jest:

 • Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości dzieci i młodzieży

 • Zachęcanie do podejmowania samodzielnych prób literackich

 • Kształtowanie umiejętności przedstawienia własnych przemyśleń w formie pisemnej

 • Uczestnictwo w kulturze, krzewienie kultury

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych, znajdujących się na terenie gminy Lubartów

 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 utwór nigdzie wcześniej niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach

 • Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei konkursu

 • Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, szkoła/przedszkole, opiekuna prawnego, telefon,e-mail

6. Miejsce i termin składania prac konkursowych:

 • Miejska Biblioteka Główna im. Adama Mickiewicza ul. Lubelska 36

w Lubartowie

Prace należy dostarczyć do 10 lutego 2023 r.

 

7. Ocena prac konkursowych:

Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja powołana przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas VI-VIII

 • uczniowie klas ponadpodstawowych

8. Kryteria oceny:

  • zgodność z tematem konkursu,

  • oryginalne ujęcie zagadnienia,

  • poprawność stylistyczno- językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,

  • samodzielność wykonania pracy - ogólny wyraz artystyczny

9. Nagrody:

 • Komisja konkursowa przyzna nagrody dla pierwszych trzech miejsc z każdej kategorii oraz wyróżnienia.

 • Dla osób nagrodzonych i wyróżnionych przewidujemy interesujące nagrody oraz dyplomy.

 • Informacja o rozstrzygnięciu zostanie opublikowana na stronie internetowej MBP

  w Lubartowie i na fanpage’u biblioteki oraz przesłana na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy opiekuna i placówki zgłaszającej uczestnika.

   

  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 lutego 2023 r.

   

10. Przetwarzanie danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby konkursu „Walentynkowe wierszowanie” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 36, 21-100 Lubartów tel. 81 855 37 69, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez bibliotekę danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.biblioteka.umlubartow.pl.

 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu rozliczenia konkursu w przypadku otrzymania nagrody.

 • Dane osobowe uczestników konkursu będą przekazane członkom komisji konkursowej, powołanej przez Organizatora. Dane osobowe jak również wizerunek zwycięzców i osób wyróżnionych będą opublikowane na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.umlubartow.pl oraz w prasie lokalnej i mediach społecznościowych.

 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa.

 • Uczestnicy konkursu, posiadają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do żądania dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 • Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie. Wyrażenie zgody na rozpowszechnienie wizerunku, który będzie utrwalony podczas rozstrzygnięcia jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej Organizatora oraz w prasie lokalnej i mediach społecznościowych.

 • Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.11. Postanowienia końcowe:

 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

 

 

Dane uczestnika konkursu:

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………..

wiek.............. ..……………………………………………...........……………………………...

szkoła.......................................…………………………………………………........................

…………………………………………………………………………………………………..

 

Dane opiekuna prawnego:

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………..

adres (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość):………………………………………………….

nr kontaktowy…………………………………………………………………………….........

adres e-mail...................................................................................................................................

 

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem konkursu literackiego „Walentynkowe wierszowanie” i akceptuję jego warunki.

 

 

 

 

 

(miejscowość, data)                                                                                                         ( czytelny podpis opiekuna prawnego

                                             uczestnika konkursu)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Mickiewicza w Lubartowie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 36 danych osobowych mojego dziecka oraz moich jako opiekuna prawnego wskazanych w karcie zgłoszenia, w celu niezbędnym do przeprowadzenia, realizacji, rozliczenia konkursu oraz publikacji wyników konkursu „Walentynkowe wierszowanie” na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.umlubartow.pl oraz w prasie i mediach lokalnych.

 

 

 

 

 

(miejscowość, data)                                                                                                                    ( czytelny podpis opiekuna prawnego

                                                        uczestnika konkursu)

 

 

 

 

Zgoda na publikację wizerunku uczestnika konkursu

Wypełnienie i podpisanie „Zgody na publikację wizerunku uczestnika nie jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do konkursu.

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie poprzez zamieszczenie wizerunku mojego dziecka oraz mojego wizerunku jako opiekuna prawnego (zdjęcia z rozdania nagród) w celach dokumentacji i promocji na stronie www.biblioteka.umlubartow.pl oraz w prasie i mediach lokalnych. Niniejsza zgoda na utrwalenie i publikację mojego wizerunku udzielona zostaje nieodpłatnie.

 

 

 

 

(miejscowość, data)                                                                                                              ( czytelny podpis opiekuna prawnego

                                              uczestnika konkursu)