Dzieje   bibliotekarstwa publicznego w Lubartowie mają swój początek w pierwszym dziesięcioleciu  XX w. Pierwszą biblioteką  publiczną w Lubartowie była Biblioteka Polskiej Macierzy Szkolnej, udostępniona czytelnikom 27  września 1909 r.  Istniejąca obecnie Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w 2009 roku obchodziła jubileusz 100-lecia funkcjonowania  i działalności. Sieć   MBP w Lubartowie stanowią trzy placówki: Oddział dla Dorosłych zlokalizowany przy ul. Lubelskiej 36, Filia nr 1 przy ul. 3 Maja 24 A i Filia nr 2 przy ul. 1 Maja  66/74. Każdy z tych oddziałów ma swoją bogatą historię i dokonania wynikające z wypracowanych, charakterystycznych  dla nich form  pracy.    

W 2010 r. biblioteka weszła w nowe stulecie zaś czas, który minął jest doskonałą okazją aby przyjrzeć się historii, działalności, inicjatywom i ludziom , przez te długie lata z biblioteką związanym i ją tworzącym.        

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza kontynuuje dzieło Biblioteki Polskiej Macierzy Szkolnej istniejącej wówczas przy ulicy Lubelskiej 16.  Opiekunką liczącego 437 tomów księgozbioru i bibliotekarką została Stanisława Kosior. W czasie I wojny światowej, część zbiorów uległa zniszczeniu, ale już w roku 1917 Biblioteka wznowiła swoją działalność w lokalu  przy ulicy Lubelskiej 24. Nową bibliotekarką została  Janina Łaszczówna. W 1930 r. ks. Aleksander Szulc przejął kierownictwo Biblioteki, a funkcję bibliotekarki powierzono Helenie Polakównej. Biblioteka mieściła się kolejno przy ulicy Lubelskiej 16, a później przy ulicy Legionów 15. Utrzymywana była przede wszystkim przez miejscowe Koło Polskiej Macierzy Szkolnej.  W 1931 r. księgozbiór liczył już około 2.000 woluminów, z których  korzystało 318 czytelników (ponad 4% mieszkańców miasta), a w roku 1939 zanotowano już 544 czytelników.

W czasie okupacji niemieckiej Bibliotece udało się prowadzić działalność aż do 1942 roku. Później znaczna część księgozbioru została ukryta przez ks. Aleksandra Szulca i jego współpracowników, m.in.: Jadwigę Kęcik, Marię Iwanos (nauczycielki), Józefa Dereckiego. Dzięki konspiracyjnym działaniom ks. A. Szulca księgozbiór w okresie okupacji nie doznał większych strat.

W 1948 roku Biblioteka przeszła pod Zarząd Miejskiej Rady Narodowej. Jej otwarcie nastąpiło 15 stycznia 1949 roku. Księgozbiór liczył wówczas 4.200 woluminów. Nadano jej nazwę Publiczna Biblioteka Miejska im. A. Mickiewicza w Lubartowie. Mieściła się przy ulicy Żabiej 3 (później przy ul. 25 Października 5 - teraz Legionów, następnie przy ul. Cmentarnej 10 i obecnie przy ul. Lubelskiej 36). W 1955 roku została połączona z Powiatową Biblioteką, a w 1975 roku stała się oddziałem terenowym  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Placówki miejskie tworzyły wówczas Dział Udostępniania Zbiorów, oddział zaś sprawował opiekę merytoryczną nad 46 bibliotekami terenowymi ówczesnego powiatu. Z oddziałem przez lata związane były m.in.: Henryka Bronisz, Halina Charlińska, Krystyna Choduń, Helena Jednacz, Barbara Mazurek, Urszula Rybak i Teresa Pożarowska. Postacią bardzo ważną dla rozwoju bibliotekarstwa lubartowskiego był przez długie lata Jerzy Gajewski, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP w Lublinie, sprawujący merytoryczną opiekę nad biblioteką.     W 1957 roku powstał Oddział dla Dzieci przy ulicy Lubelskiej 24. W wypożyczalni pracowała Bronisława Bielecka, a w czytelni Leokadia Gągalska-Grądek prowadziła róznorodne  formy pracy z dziećmi. Obecnie ta placówka nie istnieje, a księgozbiór po niej przejęła Filia nr 2 MBP.

Od l stycznia 1992 roku książnica jest biblioteką samorządową.  Dnia 31 marca 1992 roku  Rada Miejska w Lubartowie przywróciła Uchwałą Nr XXVI/156/92 bibliotece imię Adama Mickiewicza i od tego momentu pełna nazwa biblioteki brzmi:  Miejska  Biblioteka Publiczna im. Adama  Mickiewicza w Lubartowie.

Najstarszą placówką sieci  MBP jest Oddział dla Dorosłych.  Pierwszą kierowniczką tej placówki była Zofia Romańska, która przepracowała 30 lat (do 1978 r.). Następnie jej miejsce zajęła Alicja Rokicka (pracowała do emerytury w 2003 roku).    

Wojewódzka Biblioteka Publiczna  im. Hieronima Łopacińskiego w grudniu 1976 r. zakupiła budynek prywatny przy ul. Cmentarnej 10. W wyniku trudności wykonawczo – materiałowych dopiero w 1983 r. przeniesiono ówczesną wypożyczalnię i czytelnię dla dorosłych  z dawnej ulicy 25 Października do nowych pomieszczeń. Od 1993 roku biblioteka mieści się przy ulicy Lubelskiej 36. Tu, w bibliotece głównej zgromadzony jest  najcenniejszy księgozbiór. Najstarszą publikacją  jest wydana w Warszawie w r.1829 książka p.t. Dobiesławski: powieść narodowa z czasów Jana III od r. 1678 do 1684 A. Kośmińskiego. Do ciekawszych zbiorów regionalnych należą:

Z.  Rościszewskiej  Lewartów w latach 1543-1643, wydana w Lublinie w roku 1932, Samorząd  szkolny i szkolnictwo powiatu lubartowskiego w   latach 1918-1938, wydana w Lubartowie w 1938  r., utwory Klemensa Szaniawskiego piszącego pod ps. Klemens Junosza i regionalistki, pisarki Wandy Śliwiny ps. Jagienka. Biblioteka posiada też komplet wydawnictw LTR Lubartów i Ziemia Lubartowska od 1956 roku. 

Biblioteka  od 1980 roku gromadziła  nagrania kasetowe, czyli tzw. „książkę mówioną„. Obecnie ta postać książki staje się powoli przeżytkiem. W Oddziale dla Dorosłych rozpoczęto  gromadzić „audiobooki” - ksiązki utrwalone w jakości cyfrowej.    

W tej placówce  rozbudowany jest warsztat informacyjny, a  szczególne miejsce  zajmuje zagadnienie upowszechniania wiedzy o regionie, bowiem biblioteka na bazie  kartoteki regionalnej tworzy elektroniczną bazę regionalną w komputerowym programie bibliotecznym MAK.

W Oddziale dla Dorosłych pracują: Barbara Bandura, Zuzanna Kaczorowska, Barbara Mazurek i Dorota Rybak. Kierownikiem tej placówki jest Andrzej Rybak.

Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Lubartowa w maju 1969 r. było otwarcie Filii nr 1 przy ulicy 3 Maja 2/92. Placówka ta od początku służyła zarówno dorosłym, jak i dzieciom, posiada bowiem oddział dla dzieci. Pierwszą kierowniczką placówki została Elżbieta Świętońska, a po trzech latach funkcję tę objęła Urszula Sławecka , która kierowała placówką do 1979 r. Jej miejsce  zajęła Grażyna Tomasiak, a w roku 1985 (po przejściu G.. Tomasiak do Filii nr 2) kierownictwo w Filii przejęła, i do dzisiaj sprawuje, Hanna Pytka.

W latach siedemdziesiątych była to biblioteka, w której poza udostępnianiem zbiorów prowadzono wiele form pracy oświatowej m.in. wieczory literackie, imprezy dla dzieci, konkursy, wieczory baśni, eksponowano wystawy książkowe. Organizowane tu były spotkania autorskie m.in. z Marią Szulecką, Marią Józefacką, Leszkiem Prorokiem. W tamtych latach była to jedyna biblioteka posiadająca warunki lokalowe do prowadzenia szkoleń dla bibliotekarzy z terenu ziemi lubartowskiej. W 1991 r. filię przeniesiono  do lokalu po zlikwidowanym klubie „Zgoda” przy ul. Lipowej 8a.  Wraz z lokalem Filia nr 1 przyjęła  ówczesny „Klub Złotego Wieku”. Od  1992 r.

filia mieści się w lokalu przy ul. 3 Maja 24A. Jest to jeden z segmentów dawnego żłobka, na terenie   osiedla mieszkaniowego, zwanego „Garbarskim”.

W 2002 r. przeprowadzono remont czytelni oraz wypożyczalni. Umożliwiło to  wprowadzenie wolnego dostępu do półek w czytelni.  W tej placówce oprócz kierowniczki, H. Pytka pracują dwie osoby: Bożena Burek

i Wiesława Iwan.

W czerwcu 2009 roku Filia nr 1 obchodziła jubileusz  czterdziestolecia działalności. Odbyło się spotkanie z czytelnikami, przedstawicielami władz samorządowych i sympatykami.   

Obecnie, od listopada b.r. trwa w filii kompleksowy remont finansowany przez Urząd Miasta Lubartów.

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej rozpoczęła działalność 17 października 1985 przy ul. Cichej 6 w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej. Uroczystego otwarcia dokonał ówczesny wojewoda Tadeusz Wilk. W bibliotece istniał, i do dzisiaj funkcjonuje, oddział dla dzieci i dla dorosłych, w których pracowało po dwóch bibliotekarzy. Od początku powstania Filii nr 2 pracują w niej Ewa Myka i Grażyna Tomasiak, która kieruje filią. W wypożyczalni dla dorosłych pracuje Anna Wróblewska. 21.06.1993 Filia nr 2 została przeniesiona do nowego lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Ks. J. Popiełuszki 10a i połączona z Oddziałem dla Dzieci z ul. Legionów.  Najlepszym okresem dla biblioteki był rok 1994. Wypożyczono wówczas ponad 80 tys. książek i czasopism, zapisało się w ciągu roku prawie 3 tys. czytelników. W 2005 roku obchodzono 20-lecie działalności Filii nr 2. Z tej okazji dnia 8 października 2005 r. otwarto ekspozycję poświęconą literaturze staropolskiej.   

Rok 2006 przyniósł zmiany, w wyniku których organizatorzy biblioteki postanowili przenieść Filię nr 2 do nowych pomieszczeń. Taki lokal znaleziono w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. 1 Maja 66/74. Lokal wymagał prac adaptacyjnych (uwzględniających również ułatwienia  dla osób niepełnosprawnych), które ukończono na początku 2007 roku i w dniu 21.03.2007 roku Burmistrz Miasta Jerzy Zwoliński wraz z radnymi Rady Miasta i ks. dziekanem Józefem Huzarem dokonał uroczystego otwarcia biblioteki w nowych pomieszczeniach.

Przez dziesięciolecia istnienia biblioteki wiele osób pełniło kierownicze i dyrektorskie stanowiska: w latach 1949-1955 Zofia Romańska (kierownik Publicznej Biblioteki Miejskiej im. A. Mickiewicza); w latach 1946-1960 Wiktoria Zięba (kierownik Biblioteki Powiatowej, zaś od 1955 roku kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza); w latach 1960-1968 Jan Smolarz (kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza); w latach 1968-1972 Helena Jednacz (kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej); w latach 1972-1979 Bogusław Meleszczuk (kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej), zaś od roku 1975 dyrektor Oddziału Terenowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie). Od 1979 roku dyrektorem była Zofia Skomorowska, która pracowała do maja 2001 roku. W okresie od maja 2001 r. do maja 2009 r. dyrektorem był Marek Danielkiewicz. Przez pewien czas, od maja do września 2009 r. obowiązki dyrektora pełniła Grażyna Tomasiak. Obecnie, od 1 września 2009 r. funkcję dyrektora biblioteki sprawuje Adam Banucha.

Biblioteka oprócz udostępniania zbiorów prowadzi różnorodną działalność kulturalno-oświatową. W jej placówkach  odbywają się imprezy artystyczne, spotkania, prelekcje, sesje literackie oraz historyczne, promocje książek, wernisaże wystaw i pogadanki do ekspozycji, lekcje biblioteczne wprowadzające i tematyczne, akcje promujące książkę i czytelnictwo, konkursy.

Z powodzeniem funkcjonuje Galeria przy ulicy Lubelskiej 36 i Mała Galeria w Filii nr 2, gdzie wielu twórców prezentowało swoje prace. Byli to m.in.: Janusz Cyfrowicz (fotografie), Olga Grabowska-Toboła (rysunek, malarstwo, grafika), Jerzy Knefel (malarstwo), Piotr Kopeć (malarstwo), Konrad Maciejewicz (rysunek, grafika),  Alojzy Grzegorz Oleszko (malarstwo), Cezary Romański (rysunek, malarstwo),  Artur Trojanowski (rzeźba, grafika), Wanda i Marcin Wróblewscy (malarstwo), Janusz Krzysztof Zaczek (fotografia), Damian Mika (fotografia), Dariusz Dessauer (grafika), Adam Chlebiński (fotografia), Andrzej Fuszara (fotografia), Konrad Wójcik (fotografia), Piotr Wróblewski (fotografia), Jakub Kaczor (fotografia), Kazimierz Kasprzak (fotografia), Renata Kuszyk (grafika), Anna Kędziora (rysunek), Tadeusz Paszko (malarstwo)  i inni.

Wspomnieć należy o zbiorowych wystawach twórczości artystycznej: m.in.: "Twórcy kultury Lubartowa", "Literackie tradycje Lubartowa i Ziemi Lubartowskiej", "Twórczość artystyczna mieszkanek Domu Pomocy Społecznej". Organizowane były także inne wystawy: m.in.: "Najcenniejsze zbiory biblioteki", "Lubartów w prasie", "Zabytki Lubartowa i okolic",  "Zabytki archeologiczne Ziemi Lubartowskiej".  Zainteresowanie niektórymi wystawami wykraczało poza miasto. Oto niektóre z ekspozycji, o których obszernie informowały media: "Portrety z Lubartowa" (1995), "Słowo i sacrum" (1996), "Teatr Wandy Jagienki Śliwiny" (1997), "Namiętności. Literatura, muzyka, teatr Marka Danielkiewicza" (1999), "Fetysze, ołtarzyki, wizje " Nicole i Słoma" (1999), "100 lat po Weselu St. Wyspiańskiego (2001), "Lekarze twórcy literatury" (2001), "Z Tymoszówki. W 120 rocznicę urodzin i 65 rocznicę śmierci Karola Szymanowskiego" (2002), "Pamięci Żydów z Lubartowa" – w ramach programu „Zapomniana przeszłość. Wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny” (2003), "Do Europy tak, ale z naszymi zmarłymi" (2003),   wystawa prac Dariusza Dessauera (ur. 1960 – zm. 2005) i ekspozycja  „Bibuła. Wydawnictwa opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1978 – 1981” - obydwie  z okazji  95-lecia  biblioteki w 2004 r.,  “Z Paryża do Lubartowa. Georges Perec 1936 – 1982” (2006), „Z Lubartowa do Jerozolimy”(2008), „Prześladowania polskich kapłanów podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu” (2009) i inne.

W 2007 roku otwarto wystawę p.t. „Lubartów pamięta (1942 – 2007). W 65. rocznicę żydowskiego miasta”, poświęconą tradycji wielokulturowego Lubartowa. Ekspozycja czynna była do 2009 r.

Biblioteka nawiązała bliskie kontakty z wieloma twórcami związanymi z książką.  Odwiedzili bibliotekę m.in.: Arkadiusz Bagłajewski, Ludwik Bronisz-Pikało, Elżbieta Cichla-Czarniawska, Jacek Dąbała, Urszula Gierszon,  Michał Jagiełło, Tadeusz Jasiński, Maria Józefacka, Tadeusz Karabowicz, Tadeusz Kwiatkowski-Cugow,  Adolf Lekki, Andrzej Łuczeńczyk, Waldemar Michalski, Andrzej Molik,  Andrzej Niewiadomski, Zbigniew Okoń, Henryk Pająk, Omar Sangare, Tadeusz Śliwiak, Danuta Wawiłow, Bogusław Wróblewski, Bohdan Zadura, Henryk Ryszard Zarewicz-Żuchowski, Bożena Intrator, Teresa Dras,  Tomasz Pietrasiewicz, Monika Adamczyk-Garbowska, Bolesław Taborski, Bohdan Królikowski, Ewa Leśniewska i inni.

W ostatnich latach w Oddziale dla Dorosłych odbyły się promocje książek, m. in.: Ireny Głowackiej (1931-2004) "Pod wiatr" i "Rozstania i powroty", Zofii Meksułowej "Z serca",  Czesława Gregorowicza i Dariusza Salaty "ZWZ AK w obwodzie lubartowskim 1939-1945", książki poświęconej Agacie Budzyńskiej "Rozpalcie nowe słońca",  Danuty Antoniny Dumało "Rozdaj miłość" (2003). Ponadto promowano: „Zwyczajne dni” Heleny Walczak (2004), antologię wierszy o Lubartowie pt. "Jedyne takie miejsce na ziemi" (2005) - wydanej przez Lubartowskie Towarzystwo Regionalne i inne. Tu  zorganizowano promocję antologii poezji górskiej w opracowaniu W. Michalskiego pt. "Wierchom, halom, smrekom" oraz najnowszego wyboru wierszy tego poety pt. „Tryptyk z gwiazdą” (2006). W 2007 r. odbyło się spotkanie  z Michałem Jagiełło poświęcone jego twórczości i dwóm najnowszym książkom: "Wołanie w górach" oraz "Tatry i poeci". W styczniu 2009 r. miejsce miała promocja książki Mirosława Dereckiego pt. "Mój Lubartów", wydanej przez LTR.

Z okazji 460 lecia powstania Lubartowa, w 2003 r. odbyła się sesja historyczna dla młodzieży gimnazjalnej p.h. „Lubartów wczoraj i dziś”.

W 2007 r. zorganizowano spotkanie z dr Zdzisławem Bieleniem, autorem książki pt. „Zwycięzca spod Żyrzyna: generał Michał Heydenreich-Kruk (1831-1886)” połączone z wernisażem wystawy o tematyce powstańczej pt. „Polska to wielka rzecz. Pochwała pamięci”.

Z końcem  2008 r. zainicjowano w tej placówce cykl imprez kulturalnych p.h. „Lubartowskie portrety”. Spotkania te poświęcono postaci Janusza  Cyfrowicza, Ireny Głowackiej (zm. w 2004 r. ) oraz Czesława Wronowskiego (1923-1999) – połączone z prelekcją J. Cyfrowicza.    Podczas spotkania J.Cyfrowicz, w imieniu swojej rodziny, przekazał  odlew popiersia Adama Mickiewicza - dar z okazji setnej rocznicy powstania i działalności biblioteki.

W 2003 r. gosciliśmy aktorów z Teatru NN – Brama Grodzka ze spektaklem p.t.”Tajbełe i demon”. Kilkukrotnie, w ramach współpracy biblioteki ze Społeczną Szkołą Muzyczną I i II st. im. F. Chopina w Lubartowie organizowane były koncerty muzyczne.        

Filia nr 1 nie prowadzi prac oświatowych na większą skalę. Na stałe współpracuje obecnie z Przedszkolem nr 1,  Świetlicą Środowiskową (w ramach akcji „Lato w Bibliotece”) oraz okazjonalnie ze Szkołami Podstawowymi nr 1 i 4 (głównie podczas organizowanych przez bibliotekę konkursów). Do  „Galerii Jednego Obrazu”  wypożyczane były prace z Młodzieżowego Domu Kultury.    

Stałą formą zajęć prowadzonych przez filię od 2002 roku jest akcja „Lato w Bibliotece”. W pierwszym tygodniu wakacji dzieci z  osiedla spotykają się w bibliotece by czytać, malować

i spędzać czas na wspólnej zabawie pod opieką bibliotekarki W. Iwan. Po przeprowadzonej akcji prezentowane są prace plastyczne uczestników zajęć. Spotkania te mają różne nazwy, np.: „Książki mówią, że ciekawscy żyją dłużej” czy ”Elfy, wróżki i krasnale”.  W 2004 r. Filia nr 1 obchodziła 35 rocznicę swojego powstania. Z tej okazji odbył się wernisaż wystawy pt: "Filia Nr 1 w l. 1969-2004". W 2005 r. obchodzony był w filiach „Rok Andersenowski”. Spektakl Daniela Arbaczewskiego (aktora Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie) obejrzały sześciolatki (w Filii nr 1) i dzieci z trzech pierwszych klas szkoły podstawowej (w Filii nr 2).

W 2009 r. - roku 40. lecia filii, zaprezentowano prace plastyczne dzieci przedszkolnych p.h. „Moje spotkania z biblioteką”, będące plonem akcji zapoczątkowanej w 2008 r.            

Filia nr 2 realizuje nie tylko zadania z zakresu szeroko pojętego przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, ale również zajmuje się działalnością wystawienniczą. W czytelni dla dorosłych 4 razy w roku prezentowane są zróżnicowane tematycznie wystawy: literackie, malarskie, fotograficzne. Adresowane są one zarówno dla dorosłych jak i młodzieży szkolnej. Na przestrzeni lat prezentowane były m.in., takie ekspozycje: „Wanda Śliwina – regionalistka i literatka”, „Lubelszczyzna     w życiu i twórczości pisarzy polskich” - wystawa z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Prezentowano: malarstwo m.in. Jerzego Knefla oraz  Wandy i Marcina Wróblewskich, fotografie, m. in. - A. Chlebińskiego pt. „Mnie kawałek”, A. Fuszary pt. „Ginący świat”, K. Wójcika pt. „Widziane przez szkło powiększające: płazy i gady”, P. Wróblewskiego pt. „Nie wszystek umrę. Cmentarz lubartowski” czy też wystawy rękodzieła artystycznego.                                                

Od 2000 r. realizowany jest projekt „Przedszkolne spotkania z biblioteką”, opracowany wspólnie z Przedszkolem Miejskim nr 4. Projekt obejmuje grupy „0” z przedszkoli nr 4 i 5 oraz ze Szkoły Podstawowej nr 3. Dzieci biorą udział w zajęciach typu: „Nasza biblioteka, różne kształty książek, „Mój przyjaciel Miś” czy „Pierwszy powiew wiosny”.

W 2009 r. odbyła się IV edycja konkursu literackiego dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych pt. "Moje miasto, moja rodzina. Było, minęło."  Konkurs poprzedzają zajęcia w bibliotece, poświęcone m.in. przeszłości i teraźniejszości miasta. Od 2007 r. przeprowadzane są cykliczne zajęcia p.h. „Podróże kształcą. W świecie bajek europejskich” przeznaczone dla dzieci ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3.

Od 2008 r. w tej placówce realizowany jest cykl interesujących wystaw  pt. „Lubartowskie pasje”. Eksponowano już w Małej Galerii prace plastyczne W. Wróblewskiej oraz prace rzeźbiarskie Stanisława Węgielskiego.        Oryginalnym pomysłem, integrującym młodych czytelników tej placówki była akcja przeprowadzona w 2003 r. p.h. „Wakacje z golfem”, która odbyła się w Szczekarkowie pod Lubartowem.        

Nakładem biblioteki ukazały się wydawnictwa: Waldemara Michalskiego Tradycje literackie Lubartowa i Ziemi Lubartowskiej 1543-1993 (1994) – w zbiorach biblioteki znajduje się rękopis tego eseju, Zofii Skomorowskiej (red.) W stronę lubartowskiej książnicy 1909 – 1999 (1999), Ireny Głowackiej Rozstania i powroty (2003), Marka Danielkiewicza Chłopak z prowincji (2004).

O lubartowskiej bibliotece publicznej, jej dokonaniach i historii pisali ludzie z nią związani, bibliotekarze. Artykuły te ukazywały się na przestrzeni lat w publikacji „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, w czasopiśmie „Bibliotekarz Lubelski” bądź w  prasie regionalnej. Rzetelnie prowadzone kroniki biblioteczne dokumentują fakty, wydarzenia, mijający czas. „Życie” książnicy jest tematem kilku prac dyplomowych, które biblioteka posiada w swych zbiorach.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza obchodziła w 2009 r. jubileusz 100. rocznicy powstania. Z tej okazji, obok przeprowadzanych w ciągu roku w placówkach imprez towarzyszących, 29 kwietnia przy  ul. Lubelskiej 36 odbyło się pierwsze spotkanie jubileuszowe.  

Zaprezentowano m.in. fotograficzny zbiorowy portret lubartowskich pracowników książnicy, który sponsorowany był przez Studio Graficzne DePRO Arkadiusza Dereckiego z Lubartowa. Zdjęcia wykonał Michał Jędrzejewski. Ponadto wybrani bibliotekarze otrzymali dyplomy i medale przyznane przez Wojewodę Lubelskiego Genowefę Tokarską i Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka. Burmistrz Miasta Lubartowa Jerzy Zwoliński uhonorował bibliotekę statuetką „Zasłużony dla Miasta Lubartowa” i dyplomem. Historię biblioteki przedstawił Grzegorz Winnicki z Wojewódzkiej Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Dnia 27 listopada odbyły się uroczystości związane z zakończeniem obchodów jubileuszu. Wydarzenie to, p.t. „Kawa z Mickiewiczem” było przede wszystkim spotkaniem z czytelnikami biblioteki. Dokonano otwarcia wystawy fotograficznej K.Kasprzaka „Śladami Mickiewicza” - połączonej z prelekcją autora zdjęć. Podsumowano Konkurs Literacki na wspomnienia p.t. „Lubartowska biblioteka, jaką pamiętam”. Za udział w konkursie przyznano Jadwidze Szalast i Wojciechowi Charlińskiemu nagrody w postaci książek albumowych.

Czytelnikom z najdłuższym bibliotecznym „stażem” (zaproszono 39 osób) wręczono podziękowania w postaci ręcznie wykonanych adresów okolicznościowych oraz upominki ufundowane przez Urząd Miasta Lubartów.    

Otwarto stałą ekspozycję poświęconą 100. letniej historii Biblioteki Publicznej w Lubartowie. Historii zaprezentowanej głównie poprzez osoby, które przez dziesięciolecia tworzyły oblicze i nadawały charakter tej instytucji.          Uczestnicy wysłuchali recytacji poezji A. Mickiewicza w wykonaniu  młodzieży z lubartowskich szkół przygotowanej przez Lubartowski Ośrodek Kultury. Spotkanie to było czasem na wspomnienia, refleksje i rozmowy w towarzyskiej atmosferze.

Aktualnie czytelnik ma możliwość korzystania z ok. 80 tysięcy książek oferowanych w trzech placówkach sieci, znacznego zestawu czasopism, dokumentów życia społecznego i regionaliów. Z bibliotek korzysta ok. 6 tysięcy czytelników. Filie posiadają oddziały  z księgozbiorem dla dzieci. MBP posiada swoją stronę internetową: www.biblioteka.lubartow.pl. Od 2002 r. udostępnione są stanowiska internetowe, gromadzi się publikacje z dziedziny informatycznej i komputerowej. W 2003 r. w Oddziale dla Dorosłych udostępniono księgozbiór w języku angielskim. Już od pewnego czasu biblioteka tworzy swoje elektroniczne bazy katalogowe oraz bazę regionalną w programie bibliotecznym MAK .

 

Bibliografia:

1.    Z. Skomorowska : „Lubartów i Ziemia Lubartowska” Lubartów 1993, s. 125 – 134.

2.    „W stronę lubartowskiej książnicy 1909 – 1999”. Red. Z. Skomorowska. Lubartów 1999.

3.     Stuletnia tradycja biblioteki publicznej w Lubartowie. „W kręgu kultury” 2008, nr 2, s. 25-28.  

4.    Oficjalna strona internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie [on-line]. [dostęp: 8 grudnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblioteka.lubartow.pl/historia.html