Regulamin korzystania z materiałów bibliotecznych i usług             Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie
§1
Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z materiałów bibliotecznych i usług Biblioteki Glównej, Filii nr 1 oraz Filii nr 2.
2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich Czytelników oraz osób korzystających z materiałów bibliotecznych i usług Biblioteki.
§2
1. Każdy Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Czytelnik składa na karcie zapisu.
Osoba potwierdzająca zapoznanie się z regulaminem jednocześnie oświadcza,          iż zostałazapoznana z następującymi informacjami, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016 r.):
a) Administratorem Danych Osobowych jest Miejska BIblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 36, NIP 714 10 78 166,         b) Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Podleśna;                                     adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
c) Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych materiłów bibliotecznych, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych oraz prowadzenia statystyki dotyczącej korzystania z Biblioteki.
d) Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych czytelników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2018 poz. 574) oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2016 nr 1068).
e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę.
f) Informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
g) Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
i) Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania czytelnika w Bibliotece.
j) Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
§ 3
Prawa i obowiązki Czytelnika Biblioteki
1. Każdy ma prawo do bezpłatnego korzystania z Biblioteki z chwilą zapisania się.
2. Przy zapisie należy:
a) zapoznać się z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie;
b) wypełnić oraz podpisać kartę zapisu zawierającą dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu, potwierdzenie zapoznania się z w/w regulamienm oraz zobowiązanie do przestrzegania zawartych w nim zasad;
c) okazać dokument potwierdzający dane osobowe zamieszczone w karcie zapisu.
3. W przypadku osób niepełnoletnich podpis na karcie zapisu składają rodzice lub opiekunowie.
4. Po zapisaniu się czytelnik otrzymuje elektroniczną kartę biblioteczną umożliwiającą korzystanie z usług wszystkich placówek Biblioteki w Lubartowie oraz zostaje pouczony o sposobie korzystania z niej.
5. Czytelnik jest zobowiązany powiadomić Bibliotekę o zmianie danych osobowych.
§ 4
1. Czytenik może wypożyczyć jednorazowo 10 książek, 2 audiobooki                        oraz 8 czasopism na okres 30 dni.
2. W uzasadnionych przypadkach ilość wypożyczonych woluminów można zwiększyć.
3. Czytelnik po otrzymaniu karty bibliotecznej może dokonać rezerwacji książek w katalogu elektronicznym Biblioteki dostępnym pod adresem www.biblioteka.lubartow.pl. O możliwości fizycznego wypożyczenia zarezerwowanej książki zostaje powiadomiony drogą sms.
4. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu po konsultacji z bibliotekarzem.
5. W przypadku szczególnie uzasadnionym Biblioteka Może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
6. Wypożyczone zbiory biblioteczne czytelnik zwraca bezpośrednio do Biblioteki lub do trezora bibliotecznego, umieszczonego na zewnątrz w budynku Biblioteki Głównej, w czasie gdy Biblioteka jest nieczynna.
§ 5
1. Gdy czytelnik nie zwraca w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, Biblioteka wysyła upomnienie drogą sms.
2. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek jest pobierana opłata w wysokości 1,00 zł za tydzień przetrzymywania i każdy wolumin.
3. W przypadkach uzasadnionych bibliotekarz może odstąić od pobierania kar.
4. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, audiobooka lub materiału na nośnikach elektronicznych, czytelnik dokonuje zakupu innego egzemplarza lub zwraca kwotę równą wartości rynkowej zniszczonej lub zagubionej książki lub audiobooka.
§ 6
Udostępnianie zbiorów w czytelni
1. Prawo do korzystania z czytelni przysługuje każdemu czytelnikowi po okazaniu elektronicznej karty bibliotecznej.
2. Prawo to przysługuje również osobie niezarejestrowanej po:
a) zapoznaniu się z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie;
b) wypełnieniu i podpisaniu karty wstępu zawierającej oświadczenie o zapoznaniu się z w/w regulamienm;
c) okazaniu ważnego dokumentu tożsamości,
d) zarejestrowaniu danych osobowych użytkownika w ewidencji.
§ 7
1. Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu. Zbiory te mogą zostać wypożyczone na zewnątrz na uzgodniony z bibliotekarzem okres, tylko czytelnikom posiadającym elektroniczną kartę biblioteczną.
§ 8
1. Użytkownik zgłasza książki, z których chce skorzystać dyżurującemu bibliotekarzowi.
2. Użytkownik przed opuszczeniem czytelni zwraca książki dyżurującemu bibliotekarzowi.
3. Użytkowników obowiązuje:
- dbałość o zbiory biblioteczne;
- zgłaszanie braków i uszkodzeń;
- pozostawianie wierzchnich okryć na wieszakach;
- zakaz noszenia posiłków oraz napojów;
- zakaz używania telefonów komórkowych;
- zachowanie ciszy.
§ 9
1. W czytelni można korzystać ze zbiorów Biblioteki oraz materiałów własnych, które należy zgłosić u dyżurującego bibliotekarza.
2. Książki i czasopisma bieżące są udostępniane na zasadzie wolnego dostępu do półek.
3. U dyżurującego bibliotekarza można zamówić konkretną pozycję książkową oraz numery archiwalne czasopism ze zbiorów magazynu czytelni.
4. Na prośbę czytelnika czytelnia może wypożyczyć książki lub materiały na nośnikach elektronicznych na uzgodniony z bibliotekarzem okres. Warunkiem jest posiadanie elektronicznej karty bibliotecznej.
5. W czytelni można korzystać ze swojego komputera osobistego, Bibliotekarz udostępnia hasło sieci WiFi.
6. W czytelni można korzystać z internetu oraz innych programow zainstalowanych na komputerach czytelni.
7. Użytkownik ma możliwość odpłatnego kopiowania, drukowania i skanowania niektórych materiałów bibliotecznych wg cennika usług MBP. Kserokopie sa wykonywane z czasopism i książek wydanych po 1950 roku, o ile pozwala na to ich stan techniczny. O tym, czy czasopismo lub książkę można kopiować, decyduje dyżurujący bibliotekarz. Istnieje również możliwość bezpłatnego fotografowania swoim sprzętem materiałów bibliotecznych, których nie mozna udostępniać na zewnątrz.
§ 10
Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do internetu
 
1. Prawo do bezpłatengo korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do internetu przysługuje każdemu czytelnikowi po okazaniu elektronicznej karty bibliotecznej.
2. Prawo to przysługuje również osobie niezarejestrowanej po:
a) zapoznaniu się z Regulamienm korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie;
b)wypełnieniu i podpisaniu kasrty wstępu zawierającej oświadczenie o zapoznaniu się z w/w regulaminem;
c) okazaniu waznego dokumentu tożsamości,
d) zarejestrowaniu danych osobowych użytkownika w ewidencji.
3. Ze stanowiska komputerowego z dostępem do internetu można korzystać  w godzinach pracy danej placówki.
4. Powyższe zasady dotyczą również korzystania z sieci bezprzewodowej na przenośnych urządzeniach, będących własnością Biblioteki lub Użytkownika.
5. W przypadku osob oczekujących czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi maksymalnie 1 godzinę.
6. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać użytkownikowi większa ilość czasu (pisanie pracy magisterskiej, praca naukowa). O takiej potrzebie nalezy poinformować bibliotekarza przed rozpoczęciem pracy. Istnieje również możliwość przedłużena godzinnej sesji, jeśli nie ma innych użytkowników oczekujących na dostęp do komputera.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza poprzez zainstalowany program monitorujący. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji internetowej.
8. Użytkownik ma prawo do:
a) korzystania z internetu;
b) pracy z programem biurowym zainstalowanym na stanowiskach komputerowych;
c) zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośniakch danych;
d) wydruku poszukiwanych danych, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.
9.Użytkownikowi zabrania się:
a) podejmowania działań powodujących uszkodzenie komputera;
b) instalowania na komputerze jakiegokolwiek oprogramowania;
c) zakładania własnych katalogów na dyskach;
d) łamania zabezpieczeń systemu;
e) samowolnego usuwania usterek w działaniu opragramowania systemowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych;
f) prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe;
g) wnoszenia i spożywania produktów żywnościowych.
10. Korzystanie z internetu powinno służyć wyłącznie celom informacyjno - edukacyjnym.
11. Zabrania się korzystania z internetu w celach niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami, w tym w szczególności oglądania lub zamieszczania w internecie:
a) obrazów przemocy,
b) treści pornograficznych,
c) treści obrażających lub oczerniających inne osoby,
d) danych osobowych innych osób,
e) treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. m. in. filmów, zdjęć, teledysków, tekstów,                które nie są dostępne legalnie,
f) treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym.
12. Na zakończenie korzystania z komputera użytkownik zobowiązany jest do wylogowania się ze wszelkich aplikacji internetowych z których korzystał np. prywatna poczta,bankowość internetowa i usunięcie z przeglądarki internetowej historii przeglądania.
13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w komputerach nośniki danych. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym      użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.
15. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o uszkodzeniach sprzętu oraz systemu.
16. Bibliotekarz może odmówić korzystania ze stanowisk komputerowych osobo, które niskim poziomem higieny lub zachowaniem odbiegają od ogólnie przyjętych norm,    jak również osobom znajdującym się w stanie nietrzeżwości lub pod wpływem środków odurzających.
§ 11
Zasady korzystania z tabletów udostępnianych w czytelni Biblioteki Głównej
 
1. Biblioteka Główna udostępnia do korzystania na miejscu tablety.
2. Z tabletu może skorzystać czytelnik posiadający elektroniczną kartę biblioteczną.
3. W przypadku osób oczekujących jednorazowy czas korzystania z tabletu wynosi maksymalnie 1 godzinę.
4. Tablety sa podłączone do sieci WiFi za pomocą której, mogą się łączyć z internetem.
5. Korzystając z tabletu czytelnik nie może zamieszczać oraz glądać w internecie:
a) obrazów przemocy,
b) treści pornograficznych,
c) treści obrażających lub oczerniających inne osoby,
d) danych osobowych innych osób,
e) treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. m.in. filmów, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne legalnie.
f) treści wyzwających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
6. Zabroniona jest próba nielegalnego wejścia do systemów informatycznych innych osób, używanie fałszywego adresu IP, wysyłanie wirusów komputerowych lub innego niebezpiecznego oprogramowania.
7. Czytelnik korzysta z tabetu na wlasne ryzyko i odpowiedzialność, wlączając w to odpowiedzialność karną.
8. Na zakończenie korzystania z tabletu czytelnik zobowiązany jest do wylogowania się ze wszelkich aplikacji internetowych z których korzystał.
9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w komputerach nośniki danych oraz za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
§ 12
1. Wszelkie uwagi dotyczące działalności biblioteki można zgłaszać Dyrektorowi lub kierownikowi danej placówki.
2. Naruszenie przez czytelnika zasad wynikających z niniejszego regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z materiałów bibliotecznych i usług Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki na wniosek kierownika danej placówki.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.