UCHWALA NR XXIII/130/12
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia 29 maja 2012 roku


w sprawie: nadania STATUTU MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBARTOWIE.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z art. 13 ust.l i ust.2
ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406), i art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27
czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz.539 z późn.zm.), Rada Miasta Lubartów
u c h wal a, co następuje:
§ 1
Nadaje Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej lm. Adama Mickiewicza w Lubartowie,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc:
1) uchwała Nr XXV/184/2000 Rady Miejskiej w Lubartowie z dnia 10 listopada 2000 roku w
sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza,
2) uchwała Nr IX/73/07 Rady Miasta Lubartów z dnia 15 czerwca 2007 roku dotycząca
zmiany Uchwały Nr XXV/184/2000 Rady Miejskiej w Lubartowie z dnia 10 listopada 2000
roku w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w
Lubartowie.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Antoni Adam Czop

Załącznik
do Uchwały Nr XXIII/130112
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 maja 2012 r.

STATUT
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza
w Lubartowie


Rozdział I
Przepisy ogólne
§1

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie, zw. dalej "Biblioteką"
działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U.z dnia 28 lipca 1997 r.
Nr.85, poz.539 z późno zm.),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 16 kwietnia 2012r. poz.406),
3) niniejszego statutu

Rozdział II
Nazwa, teren działalności i siedziba Biblioteki

§2

1) Biblioteka nosi nazwę Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza
w Lubartowie.
2) Biblioteka jest samorządową instytucją kultury dla której Organizatorem jest
Gmina Miasto Lubartów.

§3

1) Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez organizatora.
2) Biblioteka jest samorządową osobą prawną.

§4

1) Siedzibą Biblioteki jest Miasto Lubartów, ul. Lubelska 36.
2) Terenem działania Biblioteki jest Gmina Miasto Lubartów.

§5

Biblioteka używa pieczęci prostokątnej z napisem: Miejska Biblioteka Publiczna im.
Adama Mickiewicza, 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36, oraz do identyfikacji zbiorów
biblioteka główna i filie używają pieczęci owalnych z nazwą placówki i miejscem na numer
inwentarzowy.


Rozdział III
Cele i zadania Biblioteki
§6

1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych
i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
2. Biblioteka jest publiczną instytucją kultury.
3. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin nadany przez dyrektora
Biblioteki.

§7

1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
w tym materiałów dotyczących własnego regionu,
2) obsługa czytelników, wypożyczanie na zewnątrz, udostępnianie zbiorów na miejscu,
3) organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,
4) prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach
własnych, popularyzacja książki i czytelnictwa,
5) organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę, czytelnictwo,
6) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci
bibliotecznej, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i
stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i edukacyjnych
potrzeb społeczeństwa,
7) tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i
z działalności z życia społecznego,
2. Biblioteka może podejmować inne zadania nie wymienione w ust. 1 dla zaspokajania
potrzeb czytelniczych, kulturalnych, promocyjnych oraz integracyjnych w miarę
posiadanych środków finansowych.

§8

1. Dyrektor ustala roczny program działalności Biblioteki.
2. Program o którym mowa w ust. 1 obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do
zrealizowania w danym roku.
Rozdział IV
Organy Biblioteki i jej organizacja w tym zakres działania i lokalizacja filii.

§9

1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na
zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Lubartów.

§ 10

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej. W razie potrzeby mogą
być zatrudnieni specjaliści innych zawodów, w tym pracownicy administracji i obsługi.

§11

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez
dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i Burmistrza Miasta.

§ 12

1.W skład Biblioteki wchodzą:
Oddział dla Dorosłych przy ul. Lubelskiej 36, będący siedzibą Biblioteki
Filia m l z oddziałem dla dzieci z siedzibą przy ul. 3-go Maja 24A.
Filii m.2 z oddziałem dla dzieci z siedzibą przy ul. l-go Maja 66/74
2. Do zadań filii bibliotecznych należą zadania o których mowa w § 7 ust. 1

§13

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, kluby, stowarzyszenia,
fundacje, tworzone na podstawie odrębnych przepisów


Rozdział V
Nadzór nad działalnością Biblioteki
§ 14

Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta
Lubartów.

§ 15

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Lubartowie i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie.

Rozdział VI
Źródła finansowania działalności Biblioteki
§ 16

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków
na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów.
3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez
dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Miasta w uchwale
budżetowej.

§ 17

1. Biblioteka otrzymuje środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowania
zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji,
3) celowej na realizację zadań i programów,
2. Oprócz dotacji o której mowa w ust. 1 Biblioteka może mieć przychody z prowadzonej
działalności:
l) sprzedaży składników majątku ruchomego,
2) przychody z najmu i dzierżawy po uzyskaniu zgody Burmistrza,
3) dotacja podmiotowa i celowa z budżetu państwa,
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
5) innych źródeł
3. Przychody z prowadzonej działalności przeznaczone są na działalność statutową biblioteki.
4. Biblioteka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
5. Wysokość rocznej dotacji budżetowej dla Biblioteki ustala Rada Miasta.
6. Dyrektor Biblioteki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z
art. 45 ust l ustawy o rachunkowości, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia
bilansowego iprzedstawia je Burmistrzowi Miasta do zatwierdzenia.
7. Burmistrz Miasta zatwierdza w/w sprawozdanie finansowe, zarządzeniem nie później niż 6
miesięcy od dnia bilansowego.

§ 18

Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.


Rozdział VII
Zasady dokonywania zmian statutu
§ 19

Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego
nadania.