Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie
zaprasza uczniów klas I-VIII szkół podstawowych
do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym.

 

 Regulamin z niezbędnymi załącznikami zamieszczamy poniżej.


Więcej informacji można uzyskać w Bibliotece Głównej przy ul. Lubelskiej 36,
mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
pod nr tel. 81 855 22 35 lub za pośrednictwem fanpage`a biblioteki.

 

                                                                                     

Lubartów dn. 16.09.2022 r.

 

Regulamin konkursu plastycznego i fotograficznego

Dziecięcy świat wyobraźni”

 

 

 1. Organizator konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza
  w Lubartowie

 2. Koordynator : Marlena Widyńska

 3. Tematy konkursu (do wyboru) :

 • Moja bajka

 • Miasto Lubartów

 • Książka

4. Cele:

 • kształtowanie umiejętności przedstawienia własnych przemyśleń w formie plastycznej, fotograficznej,

 • rozwijanie kreatywności i talentów plastycznych, fotograficznych dzieci

  i młodzieży,

 • rozwój czytelnictwa,

 • promocja książki i biblioteki.

5. Zasady uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII, w trzech kategoriach wiekowych:

 • kl I-III praca plastyczna

 • kl IV-VI praca plastyczna

 • kl VII-VIII praca fotograficzna

  6. Warunki konkursu :

  Przeznaczony dla szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu lubartowskiego.

Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej dla klas I-VI

i fotograficznej dla klas VII-VIII ilustrującej jeden z trzech przedstawionych tematów.

 • Format prac: dowolny, nie większy niż A3

 • Technika prac: dowolna

 • uczestnicy kl. VII-VIII dostarczają fotografię wykonaną smartfonem

  lub aparatem fotograficznym w formie elektronicznej ( np. jpg.)

  na email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 • Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek

7. Prace można składać w :

 • Miejskej Bibliotece Głównej im. Adama Mickiewicza przy ul. Lubelskiej 36

  w Lubartowie

 • Filii nr 1 Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. 3go Maja 24A w Lubartowie

 • Filii nr 2 Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. 1go Maja 66 w Lubartowie

8. Termin nadsyłania prac :

 • do 26 września 2022 r.

 • fotograficzny na email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Rozstrzygnięcie konkursu :

  • 1 października 2022 r. i zostanie ogłoszone na stronie internetowej MBP

   w Lubartowie

10. Ocena prac konkursowych:

Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja powołana przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

 • Klasy I-III

 • klasy IV-VI

 • klasy VII-VIII

Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, estetyka, kreatywność

11. Przetwarzanie danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby konkursu „Dziecięcy świat wyobraźni” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 36, 21-100 Lubartów tel. 81 855 37 69, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez bibliotekę danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu rozliczenia konkursu w przypadku otrzymania nagrody.

 • Dane osobowe uczestników konkursu będą przekazane członkom komisji konkursowej, powołanej przez Organizatora. Dane osobowe jak również wizerunek zwycięzców i osób wyróżnionych będą opublikowane na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.umlubartow.pl oraz w prasie lokalnej i mediach społecznościowych.

 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa.

 • Uczestnicy konkursu, posiadają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do żądania dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 • Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie. Wyrażenie zgody na rozpowszechnienie wizerunku, który będzie utrwalony podczas rozstrzygnięcia jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej Organizatora oraz w prasie lokalnej i mediach społecznościowych.

 • Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

12. Nagrody:

Komisja konkursowa przyzna nagrody dla pierwszych trzech miejsc z każdej kategorii oraz wyróżnienia.

 

13. Postanowienia końcowe:

 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 • Autorzy prac zachowują prawa autorskie. Prace będą umieszczone na wystawie.

 • Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biblioteki przy ul. Lubelskiej 36, mailowo pod adresem lTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem 818552235 lub za pośrednictwem fanpage’a biblioteki.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

 

 

Dane uczestnika konkursu:

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………..

wiek.............. ..……………………………………………...........……………………………...

szkoła.......................................…………………………………………………........................

…………………………………………………………………………………………………..

 

Dane opiekuna prawnego:

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………..

adres (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość):………………………………………………….

Nr kontaktowy…………………………………………………………………………….........

 

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem konkursu plastyczno-fotograficznego „Dziecięcy świat wyobraźni” i akceptuję jego warunki.

 

 

             (miejscowość, data)                   (czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu)                                     

 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Mickiewicza w Lubartowie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 36 danych osobowych mojego dziecka oraz moich jako opiekuna prawnego wskazanych w karcie zgłoszenia, w celu niezbędnym do przeprowadzenia, realizacji, rozliczenia konkursu oraz publikacji wyników konkursu „Dziecięcy świat wyobraźni” na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.umlubartow.pl oraz w prasie i mediach lokalnych.

 

 

 

    (miejscowość, data)                   (czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu)

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Zgoda na publikację wizerunku uczestnika konkursu

Wypełnienie i podpisanie „Zgody na publikację wizerunku uczestnika nie jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do konkursu.

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie poprzez zamieszczenie wizerunku mojego dziecka oraz mojego wizerunku jako opiekuna prawnego (zdjęcia z rozdania nagród) w celach dokumentacji i promocji na stronie www.biblioteka.umlubartow.pl oraz w prasie i mediach lokalnych. Niniejsza zgoda na utrwalenie i publikację mojego wizerunku udzielona zostaje nieodpłatnie.

 

 

 

    (miejscowość, data)                   (czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu)